Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Delovanje Evrosistema

Banka Slovenije v Evrosistemu

Izvajanje denarne politike

Objave

Predpisi

Standardni instrumenti denarne politike

Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Nestandardni ukrepi

Zavarovanje terjatev

Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Posojanje obveznic

Evro

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Pogosta vprašanja

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Monetarna politika  > Izvajanje denarne politike  > Posojanje obveznic

Posojanje obveznic

Kaj je posojanje obveznic?

Posojanje obveznic je operacija, pri kateri ena stranka posodi drugi vrednostne papirje. Pri tem mora slednja ponuditi ustrezno zavarovanje. To je lahko bodisi v obliki denarja bodisi v obliki vrednostnih papirjev, lahko ima enako ali večjo vrednost kot posojeni vrednostni papirji. Kot plačilo za posojilo se stranki dogovorita za ceno, ki je izražena kot odstotek vrednosti posojenih vrednostnih papirjev, preračunan na letno raven. Ob izvedbi posojila se lastništvo papirjev prenese na izposojevalca ob razumevanju, da bo vrednostne papirje vrnil ob dogovorjeni dospelosti posoje. Posojevalci vrednostnih papirjev so predvsem institucije z večjimi investicijskimi portfelji, kot npr. centralne banke, vzajemni skladi, zavarovalnice in pokojninski skladi. Izposojevalci so lahko t. i. vzdrževalci sekundarnega trga vrednostnih papirjev, tj. posredniki, ki so pripravljeni kotirati nakupne in prodajne cene vrednostnih papirjev in s tem skrbeti, da zainteresirani prodajalci in kupci vedno najdejo drugo stranko v poslu.

Posojanje obveznic PSPP

Od 2. aprila 2015 dalje so obveznice, kupljene v okviru programa nakupa obveznic javnega sektorja (Public Sector Purchase Programme - PSPP), na voljo za posojanje. Posojanje obveznic se izvaja decentralizirano prek nacionalnih centralnih bank Evrosistema in ECB. Cilj posojanja obveznic PSPP je ohraniti likvidnost na trgih obveznic in repo trgih kljub obsežnim nakupom obveznic s strani Evrosistema. Posojanje obveznic PSPP s tem podpira vzdrževanje sekundarnega trga vrednostnih papirjev, ki jih Evrosistem kupuje v okviru PSPP.

Več informacij o posojanju obveznic je na voljo na spletnih straneh ECB:

http://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pspp/html/pspp-lending.en.html

Posojanje obveznic s strani Banke Slovenije

Banka Slovenije omogoča izposojo obveznic, kupljenih v okviru PSPP, prek agenta Deutsche Bank AG ter v okviru avtomatskega programa posojanja z namenom preprečevanja neuspešnih poravnav poslov z obveznicami (t. i. settlement fails mitigation lending) prek Securities Lending and Borrowing programa skrbniške banke Euroclear Bank SA/NV.

Z 29. julijem 2016 so v program posojanja prek obeh kanalov vključene tudi obveznice, kupljene v okviru prvega in tretjega programa nakupa kritih obveznic (CBPP in CBPP3) ter programa nakupa vrednostnih papirjev (SMP), ki so primerne za PSPP.

Agentsko posojanje poteka pod naslednjimi načeli:

·       Program posojanja je namenjen primarnim vpisnikom in uradnim vzdrževalcem trga obveznic Republike Slovenije ter drugim tržnim udeležencem, kot jih določi Banka Slovenije, pod pogojem, da imajo z agentom sklenjeno potrebno pravno dokumentacijo.

·        Izposojeni vrednostni papir se zavaruje s primernimi vrednostnimi papirji ali z denarjem (slednje velja za izposojene vrednostne papirje, ki so primerni za PSPP). Kolateral je v skladu s tržno prakso podvržen kritju/odbitkom.

·        Cena posojanja je najmanj 10 bazičnih točk pri poslih, zavarovanih z vrednostnimi papirji.  Pri  poslih, zavarovanih z denarjem, cena posla ne sme presegati obrestne mere mejnega depozita, znižane za 30 bazičnih točk.

·         Na voljo so naslednje ročnosti posojanja: posojanje z dnevnim obnavljanjem (open basis), z ročnostmi do enega tedna ter z ročnostjo treh mesecev, pri zadnjih dveh z možnostjo obnovitve posojanja.

·        Banka Slovenije je za posojanje določila določene zneskovne omejitve glede skupnega deleža posojanja posameznega vrednostnega papirja eni nasprotni stranki, skupnega zneska posojanja posamezni nasprotni stranki, skupnega zneska posojanja ter največjega zneska posameznega posla. Poleg tega je omejen skupni znesek posojanja z ročnostjo treh mesecev ter skupni znesek posojanja za denar.

·        Primerni vrednostni papirji morajo izpolnjevati naslednje kriterije: biti morajo nadrejeni, nekonvertibilni in nestrukturirani dolžniški vrednostni papirji z bonitetno oceno vsaj A-/A3 (ali, v primeru vrednostnih papirjev nekaterih centralnih držav in drugih izdajateljev, z bonitetno oceno vsaj BBB-/Baa3), izdani s strani centralnih držav, agencij, nadnacionalnih institucij ter drugih finančnih ali nefinančnih izdajateljev iz evroobmočja (primerni so sicer tudi nekateri izdajatelji zven evroobmočja), skladni z zahtevami  upravljanja s tveganji Banke Slovenije.  

Morebitna dodatna vprašanja v zvezi s posojanjem obveznic lahko naslovite na: BS_PSPP_securities_lending@bsi.si ali na službo za agentsko posojanje vrednostnih papirjev (Agency Securities Lending) agenta Deutsche Bank AG, prek bsi.pspp@list.db.com ali telefonsko na +44 20 7545 1233.

Avtomatsko posojanje z namenom preprečevanja neuspešnih poravnav poslov z obveznicami poteka po pravilih, ki jih določa skrbniška banka Euroclear Bank SA/NV, zato se za dodatne informacije prosimo obrnite nanjo. 

Seznam obveznic iz programov PSPP in SMP, ki so na razpolago za posojanje, je objavljen, informacije glede razpoložljivosti obveznic iz programov CBPP in CBPP3, pa so na voljo pri agentu. 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti