Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Strategija makrobonitetne politike

Makrobonitetni instrumenti

Publikacije s področja finančne stabilnosti

Odbor za finančno stabilnost (OFS)

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Finančna stabilnost    

Finančna stabilnost

Prizadevanje za finančno stabilnost je zakonska obveznost Banke Slovenije

V Banki Slovenije finančno stabilnost opredeljujemo kot stanje, v katerem komponente finančnega sistema – finančni trgi, finančne institucije in infrastruktura – delujejo brez sistemskih motenj in v katerem vsaka komponenta finančnega sistema zagotavlja največjo možno mero prožnega odzivanja na morebitne šoke.

Zakon o Banki Slovenije v 3. točki 4. člena opredeljuje odgovornost Banke Slovenije za finančno stabilnost:
(3) Pri zagotavljanju temeljnega cilja iz prvega odstavka tega člena in cilja iz drugega odstavka tega člena si Banka Slovenije prizadeva za finančno stabilnost, upoštevajoč načeli odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence.

Skrb za finančno stabilnost v Banki Slovenije

Zaradi naraščajočega pomena finančne stabilnosti je Banka Slovenije leta 2004 ustanovila oddelek Finančna stabilnost. Leta 2014 se je oddelek preimenoval. Novo ime Finančna stabilnost in makrobonitetna politika odraža dodatne funkcije, ki jih je oddelek pridobil v zadnjem obdobju. Finančna kriza je namreč pokazala potrebo po jasnejši opredelitvi makrobonitetne politike ter makrobonitetnem nadzoru, ki blaži in preprečuje sistemsko tveganje v finančnem sistemu.
Leta 2013 je bil sprejet tudi Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, ki ureja status, cilj, naloge, pristojnosti in delovanje Odbora za finančno stabilnost (OFS), način izvajanja makrobonitetnega nadzora v Republiki Sloveniji ter določa naloge, pristojnosti, nadzorne ukrepe in instrumente ter delovanje nadzornih organov na področju makrobonitetnega nadzora. Banka Slovenije je eden od organov makrobonitetnega nadzora, hkrati pa je pri njej organiziran tudi Sekretariat OFS.
Namen makrobonitetne politike je blažitev finančnih ciklov in povečevanje odpornosti finančnega sistema na motnje. Makrobonitetna politika identificira, spremlja in ocenjuje sistemska tveganja za finančno stabilnost ter sprejema potrebne ukrepe za preprečevanje oziroma omejevanje sistemskih tveganj. Končni cilj makrobonitetne politike je prispevati k zaščiti stabilnosti celotnega finančnega sistema, kar vključuje povečanje odpornosti finančnega sistema ter preprečevanje in zmanjševanje kopičenja sistemskih tveganj, s čimer se zagotavlja vzdržen in trajnostni prispevek finančnega sektorja h gospodarski rasti. 

Oddelek sistematično zbira informacije, ki vplivajo na finančno stabilnost, jih obdeluje, analizira ter ugotovitve predstavlja vodstvu Banke Slovenije in širši javnosti. Prav tako oblikuje predloge makrobonitetnih ukrepov na področju bančništva.
Analitično delo oddelka Finančna stabilnost je osredotočeno na banke, nebančne finančne institucije (zavarovalnice, investicijske sklade, pokojninske sklade, lizinška podjetja) ter na finančno infrastrukturo. Za razliko od nadzornikov, ki spremljajo posamezne institucije, oddelek Finančna stabilnost analizira izpostavljenost tveganjem skupin istovrstnih finančnih institucij, prenose tveganj med njimi ter prenose tveganj na druge narodnogospodarske sektorje (prebivalstvo, podjetja) ter razvija makrobonitetne instrumente, ki bi omilili ali preprečili nastanek določenih tveganj.
Hkrati poskuša z makro stresnimi testi ugotavljati, v kolikšni meri je slovenski finančni sistem odporen na malo verjetne, a možne šoke, katerim bi lahko bil izpostavljen.
Oddelek Finančna stabilnost in makrobonitetna politika, ob vrsti internih analiz, dvakrat letno pripravi Poročilo o finančni stabilnosti, v katerem celovito oceni stabilnost slovenskega finančnega sistema.
 

Mednarodno sodelovanje

Z naraščajočim pomenom finančne stabilnosti ter vključitvijo Banke Slovenije v evrosistem, se je tudi na področju finančne stabilnosti razvilo mednarodno sodelovanje.
Direktor oddelka Finančna stabilnost in makrobonitetna politika Banke Slovenije je član Odbora za finančno stabilnost ECB-ja ("Financial Stability Committee "), strokovnjaki oddelka pa delujejo v njegovih delovnih skupinah ter v občasno ustanovljenih tehničnih skupinah za posebna vsebinska področja.

Prav tako Banka Slovenije sodeluje pri delu Svetovalnega tehničnega odbora in njegovih podskupin v okviru ESRB.
Neposredno sodelovanje poteka tudi v obliki bilateralnih srečanj s strokovnjaki drugih nacionalnih centralnih bank. Opisano sodelovanje na delovni ravni se dopolnjuje s strokovnim izobraževanjem, najpogosteje pri ECB ter pri drugih centralnih bankah evrosistema.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti