Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Strategija makrobonitetne politike

Makrobonitetni instrumenti

Instrumenti za stanovanjski nepremičninski trg

Proticiklični kapitalski blažilnik

Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

Omejevanje dinamike zniževanja razmerja med krediti in vlogami (GLTDF)

Omejevanje depozitnih obrestnih mer

Publikacije s področja finančne stabilnosti

Odbor za finančno stabilnost (OFS)

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Finančna stabilnost  > Makrobonitetni instrumenti  > Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

Na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije, sprejetega na 546. seji, dne 8. 12. 2015, Banka Slovenija uvaja makrobonitetni ukrep kapitalski blažilnik za druge sistemsko pomembne banke (v nadaljevanju DSPB). Banke, ki jih je Banka Slovenije identificirala kot DSPB, bodo blažilnik zavezane izpolnjevati od 1. 1. 2019 dalje.
Banka Slovenije je na podlagi Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15) identificirala DSPB. Identifikacijo je opravila na podlagi Smernic EBA, katerih uporabo določa Sklep o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Ur. l. RS 66/15).V skladu z 219. členom ZBan-2 Banka Slovenije najmanj enkrat na leto preveri izpolnjevanje meril za DSPB ter ustreznost določenih stopenj blažilnika za DSPB. Svet Banke Slovenije je na 567. seji dne 22. 11. 2016 potrdil nove vrednosti indikatorja sistemske pomembnosti za posamezne DSPB ter ustrezne višine blažilnika za DSPB.
V postopku identifikacije je v celoti uporabila obvezne kazalnike, ki jih predpisuje EBA in so razvidni iz spodnje tabele.

Tabela 1: Obvezna merila sistemske pomembnosti bank

Kategorija Utež Merilo Utež
Velikost 25% Bilančna vsota 25,00%
Pomen (vključno z nadomestljivostjo/
infrastrukturo finančnega sistema)
25% Vrednost domačih plačilnih transakcij
Vloge zasebnega sektorja od vlagateljev v EU
Krediti zasebnega sektorja za prejemnike v EU

8,33 %
8,33 %
8,33 %

Zapletenost/
čezmejna dejavnost
25% Vrednost izvedenih finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na prostem trgu (nominalna)
Obveznosti v jurisdikciji druge države
Terjatve v jurisdikciji druge države

8,33 %

8,33 %
8,33 %

Medsebojna povezanost 25% Obveznosti znotraj finančnega sistema
Sredstva znotraj finančnega sistema
Neporavnani dolžniški vrednostni papirji
8,33 %
8,33 %
8,33 %
       

Vir: Smernice EBA.

Rezultat je bil izračunan v skladu z napotki iz 8. točke Smernic EBA:
(a) vrednost kazalnika vsakega posameznega zadevnega subjekta se deli s skupnim zneskom ustreznih vrednosti kazalnikov, seštetih za vse banke v državi članici („imenovalci“);
(b) dobljeni odstotki se pomnožijo z 10000 (rezultati kazalnika so tako izraženi v bazičnih točkah);
(c) rezultat kategorije se izračuna za vsak zadevni subjekt, tako da se upošteva enostavno povprečje rezultatov kazalnikov v tej kategoriji;
(d) izračuna se skupni rezultat za vsak zadevni subjekt, tako da se upošteva enostavno povprečje rezultatov štirih kategorij.
Banka Slovenije pri identifikaciji DSPB ni uporabila dodatnih kazalnikov. Opredeljeni prag sistemske pomembnosti znaša 350 bazičnih točk (9. točka Smernic EBA).

Določitev blažilnika za DSPB

Banka Slovenije je hkrati v skladu z 221. členom ZBan-2 določila blažilnik za DSPB. Blažilnik za DSPB morajo banke izpolnjevati od 1. 1. 2019 dalje.
Pri opredelitvi višine blažilnika in dolžine prehodnega obdobja je Banka Slovenije upoštevala zlasti rezultat, izračunan na podlagi Smernic EBA, dodatno pa tudi višino blažilnikov, ki so jih opredelile druge članice Evropske unije in stanje kreditnega cikla v Sloveniji. Meje razredov, za katere je opredeljena določena višina blažilnika, so opredeljene v Sklepu o določitvi blažilnika za druge sistemsko pomembne banke (Ur. l. RS 96/15). Prikazane so tudi v spodnji tabeli.

Tabela 2: Višina kapitalskega blažilnika

REZULTAT KAPITALSKI BLAŽILNIK
5250- 2,00 %
4550-5249 1,75 %
3850-4549 1,50 %
3150-3849 1,25 %
2450-3149 1,00 %
1750-2449 0,75 %
1050-1749 0,50 %
350-1049 0,25 %

Vir: Sklep o določitvi blažilnika za DSPB.
 
Vrednosti indikatorja sistemske pomembnosti in kapitalski blažilnik, ki ga bodo morale banke izpolnjevati od 1. 1. 2019 dalje, so prikazani v spodnji tabeli. Banka mora blažilnik izpolnjevati na najvišji ravni konsolidacije v Republiki Sloveniji, in sicer z navadnim lastniškim temeljnim kapitalom.

Tabela 3: Dosežen rezultat pri oceni sistemske pomembnosti in višina kapitalskega blažilnika

  VREDNOSTI INDIKATORJA SISTEMSKE POMEMBNOSTI (Smernice EBA)

VIŠINA KAPITALSKEGA BLAŽILNIKA OD 1. 1. 2019
(v % skupne izpostavljenosti tveganjem)

NLB d.d. 3098 1,00 %
SID banka, d.d., Ljubljana 1352 0,50 %
Nova KBM d.d. 778 0,25%
Unicredit banka Slovenija d.d. 757 0,25 %
Abanka d.d. 698 0,25 %
Sberbank d.d. 686 0,25 %
SKB d.d. 539 0,25 %
Banka Koper d.d. 448 0,25 %
     

Vir: BS.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti