Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Makroekonomski indikatorji

Makroekonomski indikatorji

Datum zadnje posodobitve podatkov: 25.5.2018

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/17 6,0 4,5   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/17 10,3 8,2      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/17 16,2 5,6      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q4/17 6,2 7,6      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 4,5 2,9      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 3,3 3,0      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 1,6 2,8      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 5,6 1,7      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 7,7 3,8      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 1,7 1,9      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 12,3 11,9      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q4/17 11,1 10,7      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2017=100 mar/18 114,8 100,5   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2017=100 mar/18 89,9 79,6      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2017=100 mar/18 115,6 99,7      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2017=100 mar/18 111,4 111,5      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek maj/18 11 13   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q4/17 972 974   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q4/17 60 66     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR mar/18 1.671 1.638     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2017=100 apr/18 100,8 100,1   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2017=100 apr/18 100,9 100,9     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2017 16.803.293 15.842.198   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2017 17.101.978 16.496.665   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2017 -298.685 -654.467      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2017 -167.047 149.696      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2017 465.732 504.771      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2017 -8.327 -1.404.778      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2017 474.059 1.909.549      
***Banke Tisoč EUR 2017 37.581 -77.929      
*** Nebanke Tisoč EUR 2017 920.261 795.122      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2017 -483.783 1.192.356      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR mar/18 718.568 674.314   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR mar/18 830.881 790.498   SURS: podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR mar/18 -112.313 -116.184      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR mar/18 -5.744 -6.029      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR mar/18 118.056 122.213      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR mar/18 -1.002.234 0      
** Domače financiranje Tisoč EUR mar/18 1.120.290 122.213      
***Banke Tisoč EUR mar/18 0 0      
*** Nebanke Tisoč EUR mar/18 791.911 11.908      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR mar/18 328.379 110.306      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 30.139 30.251   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 26.355 25.126   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 388 410      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 25.967 24.716      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 3.785 5.125      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja mar/18 3.785 5.125      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 6.255 6.223      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 1.863 1.874      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 1.863 1.874      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 4.392 4.348      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q4/17 4.392 4.348      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon mar/18 5.333,19 5.267,75   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon mar/18 25.401,79 25.324,51   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon mar/18 11.961,38 11.942,28      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon mar/18 20.985,96 21.074,38      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon mar/18 15.498,62 15.439,53      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon mar/18 4.413,35 4.382,91      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon apr/18 8.255,14 8.160,19   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon apr/18 102,10 102,10   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon apr/18 1.193,66 1.186,26      
* Tuja aktiva EUR milijon apr/18 1.923,52 1.909,65      
* Tuja pasiva EUR milijon apr/18 293,76 291,42      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni apr/18 0,89 1,11   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni feb/18 -0,37 -0,38   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q4/17 18,2 18,5   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q4/17 17,8 18,1      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q4/17 6,3 7,7      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q4/17 3,2 4,3      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q4/17 1,2 1,4      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q4/17 51,9 51,9      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q4/17 10,8 0,8      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 apr/18 841,75 817,45   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon mar/18 3.347,4 2.858,9   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon mar/18 2.925,1 2.623,4   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon mar/18 -103,4 -26,1      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon mar/18 -38,0 -55,5      
* Kapitalski račun EUR milijon mar/18 -13,7 -13,7      
* Finančni račun EUR milijon mar/18 -187,2 274,6      
** Neposredne naložbe EUR milijon mar/18 -20,2 -73,2      
** Portfeljske naložbe EUR milijon mar/18 -176,2 308,3      
** Finančni derivativi EUR milijon mar/18 -2,9 3,7      
** Ostale naložbe EUR milijon mar/18 -14,0 70,1      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon mar/18 26,1 -34,3      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 716,3 715,6   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 111,1 110,0   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 236,3 234,0      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 94,8 94,0      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 274,0 277,7      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 0,0 0,0      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja apr/18 716,3 715,6   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon mar/18 2.739,62 2.361,99   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon mar/18 2.608,98 2.341,67      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q4/17 43.239,8 43.020,5   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q4/17 8.129,3 8.187,1   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q4/17 19.692,0 19.007,2      
** Lastniške EUR milijon Q4/17 4.109,5 3.932,0      
** Dolžniške EUR milijon Q4/17 15.582,4 15.075,2      
* Finančni derivativi EUR milijon Q4/17 410,2 413,7      
*Ostale naložbe EUR milijon Q4/17 14.265,7 14.645,9      
* Rezervna imetja EUR milijon Q4/17 742,7 766,4      
Obveznosti EUR milijon Q4/17 56.787,2 56.627,6      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q4/17 15.733,5 15.642,9      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q4/17 21.208,6 22.572,3      
** Lastniške EUR milijon Q4/17 1.086,1 1.057,8      
** Dolžniške EUR milijon Q4/17 20.122,5 21.514,5      
* Finančni derivativi EUR milijon Q4/17 85,0 99,2      
* Ostale naložbe EUR milijon Q4/17 19.759,9 18.313,2      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon mar/18 43.163,2 42.458,1   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon mar/18 22.534,5 22.093,1   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon mar/18 2.722,3 2.478,4      
* Bank EUR milijon mar/18 3.625,5 3.740,2      
* Ostalih sektorjev EUR milijon mar/18 10.556,8 10.441,0      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon mar/18 3.724,1 3.705,3      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe Q4/17 2.066.880 2.065.890   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe Q4/17 1.027.041 1.026.100      
* Ženske Osebe Q4/17 1.039.839 1.039.790      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti