Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Koledar objave podatkov

Makroekonomski indikatorji

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS  > Makroekonomski indikatorji

Makroekonomski indikatorji

Datum zadnje posodobitve podatkov: 16.8.2018

Podatki se posodabljajo v primeru novih podatkov.

Ta stran prikazuje podatke, ki so v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). Podrobno razlago o DSBB in o statističnih standardih, ki jih upošteva tudi Slovenija, si lahko ogledate na spletni strani DSBB Home Page.

Podatki niso sezonsko prilagojeni.

Vejica (,) predstavlja decimalno ločilo, pika (.) ločuje tisočice.

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
REALNI SEKTOR
Nacionalni računi
Skupaj BDP, od tega stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/18 4,6 6,0   SURS: Nacionalni računi - SURS: Podatkovne serije DSBB
*BCDE Predelovalne dejavnosti, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/18 6,4 10,3      
*F Gradbeništvo stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/18 12,0 16,2      
*GHI Trgovina, … stalne cene, stopnje rasti (%) Q1/18 4,3 6,2      
Bruto domači proizvod
Domača potrošnja skupaj tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 5,3 4,5      
Končna potrošnja gospodinjstev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 3,4 3,3      
Končna potrošnja NPISG (neprofitne institucije, ki služijo gospodinjstvom) tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 5,0 1,6      
Končna potrošnja države tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 0,6 5,6      
Bruto investicije tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 14,7 7,7      
Saldo menjave s tujino tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 -0,2 1,7      
Izvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 7,4 12,3      
Uvoz blaga in storitev tekoče cene, stopnje rasti (%) Q1/18 8,7 11,1      
Indeks industrijske proizvodnje
Industrija skupaj, od tega Povprečje 2017=100 jun/18 107,6 109,1   SURS: Rudarstvo in predelovalne dejavnosti - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Rudarstvo Povprečje 2017=100 jun/18 107,3 113,5      
*Predelovalne dejavnosti Povprečje 2017=100 jun/18 109,4 110,4      
*Oskrba z elektriko, plinom, vodo Povprečje 2017=100 jun/18 89,0 94,3      
Poslovne tendence
*Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih 1 Odstotek jul/18 3 8   SURS: Poslovne tendence - SURS: Podatkovne serije DSBB
Trg dela
*Delovno aktivno prebivalstvo Osebe, tisoč Q1/18 964 972   SURS: Trg dela - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Brezposelne osebe Osebe, tisoč Q1/18 61 60     DSBB
*Plače Povprečna bruto plača v EUR jun/18 1.654 1.663     DSBB
Cenovni indeksi
*Indeks cen življenjskih potrebščin December 2017=100 jul/18 101,1 102,0   SURS: Cene - SURS: Podatkovne serije DSBB
*Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih December 2017=100 jun/18 101,4 101,1     DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FISKALNI SEKTOR
Konsolidirana bilanca javnega financiranja
* Skupni prihodki Tisoč EUR 2017 16.803.293 15.842.198   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR 2017 17.101.978 16.496.665   MF: Podatkovne serije  
Državni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR 2017 -298.685 -654.467      
Skupna dana posojila minus odplačila Tisoč EUR 2017 -167.047 149.696      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR 2017 465.732 504.771      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR 2017 -8.327 -1.404.778      
**Domače zadolževanje Tisoč EUR 2017 474.059 1.909.549      
***Banke Tisoč EUR 2017 37.581 -77.929      
*** Nebanke Tisoč EUR 2017 920.261 795.122      
***Spremembe pri gotovini in depozitih Tisoč EUR 2017 -483.783 1.192.356      
Državni proračun
* Skupni prihodki Tisoč EUR junj/18 847.584 715.437   MF: Hitra informacija DSBB
* Skupni odhodki Tisoč EUR junj/18 731.540 677.400   SURS: podatkovne serije  
Vladni presežek/primanjkljaj Tisoč EUR junj/18 116.044 38.038      
Skupne kapitalske naložbe in finančne terjatve Tisoč EUR junj/18 -7.502 -6.979      
* Skupno zadolževanje Tisoč EUR junj/18 -108.543 -31.059      
** Zadolževanje v tujini Tisoč EUR junj/18 -3.636 -767.636      
** Domače financiranje Tisoč EUR junj/18 -104.906 736.578      
***Banke Tisoč EUR junj/18 -40.000 0      
*** Nebanke Tisoč EUR junj/18 95.000 18.961      
***Spremembe gotovine in vlog Tisoč EUR junj/18 -159.906 717.616      
Dolg centralne ravni države
Skupni dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 29.369 29.317   MF: Hitra informacija DSBB
** Domači dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 26.356 26.300   SURS: Računi države ter Poročilo o primanjkljaju in dolgu  
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 507 412      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 25.849 25.888      
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna do tujine EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 3.013 3.017      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja junj/18 3.013 3.017      
* Skupna poroštva EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 6.179 6.255      
** Poroštva za domači dolg EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 1.783 1.863      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 1.783 1.863      
** Poroštva za dolg do tujine EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 4.396 4.392      
*** Kratkoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 0 0      
*** Dolgoročni EUR milijon, na koncu obdobja Q1/18 4.396 4.392      

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
FINANČNI SEKTOR
Analitični računi bančnega sektorja
* Gotovina v obtoku (ključ ECB) EUR milijon jun/18 5.425,13 5.378,27   BS: Hitra informacija - DSBB
* Nacionalni prispevek k evro območju M3 (izključuje gotovino v obtoku) EUR milijon jun/18 26.000,83 25.841,95   BS: Podatkovne serije  
* Domači krediti državnemu sektorju EUR milijon jun/18 12.266,62 12.068,71      
* Domači krediti ostalim sektorjem EUR milijon jun/18 21.270,62 21.193,79      
* Bruto tuja aktiva EUR milijon jun/18 16.138,04 15.886,60      
* Bruto tuja pasiva EUR milijon jun/18 4.353,30 4.523,99      
Analitični računi centralne banke 4
* Rezerve 5 EUR milijon jul/18 8.697,72 8.316,17   BS: Hitra informacija - DSBB
* Terjatve do državnega sektorja EUR milijon jul/18 69,22 69,22   BS: Podatkovne serije  
* Terjatve do nedržavnega sektorja EUR milijon jul/18 1.178,30 1.177,35      
* Tuja aktiva EUR milijon jul/18 2.070,12 1.981,80      
* Tuja pasiva EUR milijon jul/18 371,97 338,86      
Obrestne mere
* Obrestna mera glavnega refinanciranja ECB % na letni ravni Velja od mar/16/16 0,00 0,05   BS: Hitra informacija- Obr. mere ECB DSBB
* Obrestna mera dolgoročnega državnega vrednostnega papirja (RS70) % na letni ravni jul/18 0,79 0,99   BS: Hitra informacija - Harmonizirana dolg. obr. mera  
* Obrestna mera zakladne menice % na letni ravni maj/18 -0,39 -0,37   MF: Hitra informacija  
Indikatorji finančne stabilnosti
Kapitalska ustreznost Odstotek Q1/18 18,5 18,2   IMF: Indikatorji finančne stabilnosti DSBB
Količnik temeljnega kapitala Odstotek Q1/18 18,2 17,8      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni), zmanjšanih za oslabitve oz. rezervacije v kapitalu Odstotek Q1/18 5,4 6,3      
Delež nedonosnih kreditov (zamude nad 90 dni) v vseh kreditih Odstotek Q1/18 2,7 3,2      
Donos na povprečno aktivo (pred obdavčitvijo) - ROA Odstotek Q1/18 1,7 1,2      
Delež povprečnih likvidnih sredstev v povprečni aktivi Odstotek Q1/18 50,1 51,9      
Neto skupna valutna pozicija na kapital Odstotek Q1/18 11,2 10,8      
Borzni trg
* Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 31/03/2006=1000 jul/18 887,47 886,88   Ljubljanska borza DSBB

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
SEKTOR TUJINA
Plačilna bilanca
* Izvoz blaga in storitev EUR milijon jun/18 3.406,7 3.309,2   BS: Hitra informacija DSBB
* Uvoz blaga in storitev EUR milijon jun/18 2.892,2 2.983,8   BS: Podatkovne serije  
* Neto primarni dohodki EUR milijon jun/18 -73,3 -56,7      
* Neto sekundarni dohodki EUR milijon jun/18 1,7 -15,5      
* Kapitalski račun EUR milijon jun/18 -17,3 -7,7      
* Finančni račun EUR milijon jun/18 16,2 531,8      
** Neposredne naložbe EUR milijon jun/18 -123,1 12,3      
** Portfeljske naložbe EUR milijon jun/18 -54,5 1.275,1      
** Finančni derivativi EUR milijon jun/18 3,8 1,2      
** Ostale naložbe EUR milijon jun/18 206,9 -757,8      
** Mednarodne rezerve (sprememba) 2 EUR milijon jun/18 -16,9 1,0      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
Mednarodne rezerve EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 711,8 715,0   BS: Hitra informacija DSBB
* Zlato EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 106,3 109,7   BS: Podatkovne serije  
* SDR EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 237,8 239,6      
* Rezervna imetja pri MDS EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 95,4 96,2      
* Tuja gotovina EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 272,3 269,5      
* Finančni derivativi EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 0,0 0,0      
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost EUR milijon, na koncu obdobja jul/18 711,8 715,0   BS: Hitra informacija  
Blagovna menjava
Skupaj izvoz EUR milijon jun/18 2.726,32 2.677,81   SURS - Blago - SURS: podatkovne serije DSBB
Skupaj uvoz EUR milijon jun/18 2.571,84 2.690,92      
Stanje mednarodnih naložb
Terjatve EUR milijon Q1/18 43.853,6 43.239,8   BS: Hitra informacija DSBB
* Neposredne naložbe EUR milijon Q1/18 8.428,6 8.129,3   BS: Podatkovne serije  
Portfeljske naložbe EUR milijon Q1/18 19.334,8 19.692,0      
** Lastniške EUR milijon Q1/18 4.074,3 4.109,5      
** Dolžniške EUR milijon Q1/18 15.260,6 15.582,4      
* Finančni derivativi EUR milijon Q1/18 326,2 410,2      
*Ostale naložbe EUR milijon Q1/18 15.048,4 14.265,7      
* Rezervna imetja EUR milijon Q1/18 715,6 742,7      
Obveznosti EUR milijon Q1/18 56.854,6 56.787,2      
* Neposredne naložbe EUR milijon Q1/18 15.966,0 15.733,5      
*Portfeljske naložbe EUR milijon Q1/18 22.193,1 21.208,6      
** Lastniške EUR milijon Q1/18 1.100,6 1.086,1      
** Dolžniške EUR milijon Q1/18 21.092,5 20.122,5      
* Finančni derivativi EUR milijon Q1/18 74,7 85,0      
* Ostale naložbe EUR milijon Q1/18 18.620,8 19.759,9      
Zunanji dolg
Skupaj bruto zunanji dolg EUR milijon jun/18 43.527,2 43.187,2   BS: Hitra informacija DSBB
Državnega sektorja EUR milijon jun/18 21.667,6 21.626,5   BS: Podatkovne serije  
* Denarne oblasti EUR milijon jun/18 2.937,4 3.071,9      
* Bank EUR milijon jun/18 3.663,6 3.554,4      
* Ostalih sektorjev EUR milijon jun/18 11.417,0 11.176,9      
* Neposredne naložbe: notranje posojanje EUR milijon jun/18 3.841,6 3.757,5      
Valutni tečaji
Dnevni valutni tečaji Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra ECB DSBB
Dnevni valutni tečaji do 2007 Dnevni valutni tečaji         Dnevni valutni tečaji evra BS  

Vrste SDDS podatkov Enota mere Opazovanje podatkov Dodatni podatki Metapodatki
Zadnji datum Zadnji podatek Predzadnji podatek Sprememba glede na obdobje lani (%)
PREBIVALSTVO
Skupaj Osebe Q1/18 2.067.284 2.066.880   SURS: Prebivalstvo - SURS: Podatkovne serije DSBB
* Moški Osebe Q1/18 1.028.014 1.027.041      
* Ženske Osebe Q1/18 1.039.270 1.039.839      

Opombe:

1 Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanja o proizvodnih pričakovanjih, skupnih naročilih in zalogah končnih izdelkov (obrnjen predznak).

2 Od leta 2007 so rezerve skladne konceptu članic Evropske monetarne unije.

3 Vključno z nefinančnimi javnimi podjetji.

4 Podrobni podatki so na razpolago v mesečnem biltenu (tabela 1.7.) - spletna stran: Bilteni BS

5 Rezerve vključujejo: bankovce v obtoku, tekoči račun (obsega sistem minimalnih rezerv) in depozitno ponudbo.

6 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje evro območja.

7 Terjatve se nanašajo na posojila in vrednostne papirje nedržavnega sektorja evro območja.

8 Tuja aktiva se nanaša na terjatve do rezidentov neevro območja (vse valute).

9 Tuja pasiva se nanaša na obveznosti do rezidentov neevro območja (vse valute).

10 Od vključno novembra 2010 dalje se namesto borznega indeksa SBI 20 objavlja Slovenski blue chip indeks SBI TOP.

Povezave:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti