Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Prva objava podatkov – hitra informacija  > Ekonomski odnosi s tujino

Mednarodne rezerve in devizna likvidnost

December 2017

December 2017
31.12.2017
v mio EUR

I. Mednarodne rezerve in druga devizna imetja

  Monetarna oblast Centralna država
A. Mednarodne rezerve 742,7  
(1) Devizne rezerve (v konvertibilni tuji valuti) 293,9  
(a) Vrednostni papirji 280,3  
od tega: izdajatelji s sedežem v državi poročevalki    
(b) Gotovina in vloge v tuji valuti pri: 13,6  
(i) drugih centralnih bankah in BIS-u 0,4  
(ii) bankah s sedežem v državi poročevalki    
od tega: delujočih v tujini    
(iii) bankah s sedežem v tujini 13,2  
od tega: delujočih v državi poročevalki    
(2) Rezervna pozicija pri IMF-u 102,9  
(3) SDR 235,3  
(4) Zlato 110,6  
- količina (v milijonih unč) 0,1  
(5) Druga rezervna imetja (pojasni) 0,0  
- izvedeni finančni instrumenti 0,0  
- posojila nebančnim nerezidentom    
- drugo    
B. Druga devizna imetja 60,4  
- vrednostni papirji, ki niso vključeni v devizne rezerve 42,0  
- vloge, ki niso vključene v devizne rezerve 17,6  
- posojila, ki niso vključena v devizne rezerve    
- izvedeni finančni instrumenti, ki niso vključeni v devizne rezerve 0,9  
- zlato, ki ni vključeno v devizne rezerve    
- drugo    

II. Pričakovana kratkoročna neto črpanja deviznih imetij (nominalna vrednost)

  Monetarna oblast Centralna država
Skupaj Preseki časovnega horizonta (preostala doba do dospetja) Skupaj Preseki časovnega horizonta (preostala doba do dospetja)
Do 1 mesec Več kot 1 mesec do 3 mesece Več kot 3 mesece do 1 leto Do 1 mesec Več kot 1 mesec do 3 mesece Več kot 3 mesece do 1 leto
1. Posojila, vrednostni papirji in vloge v tuji valuti         -892,3 0,0 -38,6 -853,7
- odlivi (-) Glavnica         -768,3 0,0 -0,2 -768,1
Obresti         -124,0 0,0 -38,3 -85,7
- prilivi (+) Glavnica                
Obresti                
2. Skupne kratke in dolge pozicije v forward in futures poslih v tuji valuti nasproti domači valuti -171,3 0,0 -171,3 0,0        
(a) Kratke pozicije ( - ) -171,3 0,0 -171,3 0,0        
(b) Dolge pozicije (+) 0,0 0,0 0,0 0,0        
3. Drugo -25,0 -25,0            
- odlivi, povezani z repo posli (-) -25,0 -25,0            
- prilivi, povezani z repo posli (+)                
- posojila za blago in storitve (-)                
- posojila za blago in storitve (+)                
- ostale obveznosti (-)                
- ostale terjatve (+)                

III. Potencialna kratkoročna neto črpanja deviznih imetij (nominalna vrednost)

  Monetarna oblast Centralna država
Skupaj Preseki časovnega horizonta (preostala doba do dospetja) Skupaj Preseki časovnega horizonta (preostala doba do dospetja)
Do 1 mesec Več kot 1 mesec do 3 mesece Več kot 3 mesece do 1 leto Do 1 mesec Več kot 1 mesec do 3 mesece Več kot 3 mesece do 1 leto
1, Potencialne obveznosti v tuji valuti         -0,5 0,0 0,0 -0,5
(a) Jamstva in poroštva         -0,5 0,0 0,0 -0,5
(b) Druge potencialne obveznosti                
2, Obveznice. ki upniku omogočajo predčasno unovčitev                
3, Odobrene. a nečrpane kreditne linije pri:                
(a) drugih centralnih bankah. BIS-u, IMF-u in drugih mednarodnih organizacijah                
- drugih centralnih bankah (+)                
- BIS-u (+)                
- IMF-u (+)                
- drugih mednarodnih organizacijah (+)                
(b) bankah in drugih finančnih institucijah s sedežem v državi poročevalki (+)                
(c) bankah in drugih finančnih institucijah s sedežem v tujini (+)                
4, Odobrene. a nečrpane kreditne linije, dane:                
(a) drugim centralnim bankam. BIS-u, IMF-u in drugim mednarodnim organizacijam                
- drugim centralnim bankam (-)                
- BIS-u (-)                
- IMF-u (-)                
- drugim mednarodnim organizacijam (+)                
(b) bankam in drugim finančnim institucijam s sedežem v državi poročevalki (-)                
(c) bankam in drugim finančnim institucijam s sedežem v tujini (-)                
5, Skupne kratke in dolge pozicije v opcijah v tuji valuti vis-a-vis domači valuti                
(a) Kratke pozicije                
(i) Kupljene prodajne opcije                
(ii) Prodane nakupne opcije                
(b) Dolge pozicije                
(i) Kupljene nakupne opcije                
(ii) Prodane prodajne opcije                
Pojasnjevalne postavke - Opcije z notranjo vrednostjo                
(1) Po tekočem deviznem tečaju                
(a) Kratka pozicija                
(b) Dolga pozicija                
(2) + 5 % (5% depreciacija)                
(a) Kratka pozicija                
(b) Dolga pozicija                
(3) - 5 % (5% apreciacija)                
(a) Kratka pozicija                
(b) Dolga pozicija                
(4) +10 % (10% depreciacija)                
(a) Kratka pozicija                
(b) Dolga pozicija                
(5) - 10 % (10% apreciacija)                
(a) Kratka pozicija                
(b) Dolga pozicija                
(6) Drugo (pojasni)                
(a) Kratka pozicija                
(b) Dolga pozicija                

IV. Pojasnjevalne postavke

(1) Poročanje s stalno periodiko in časovnim odlogom Monetarna oblast Centralna država
(a) kratkoročen dolg v domači valuti, indeksiran s tujo valuto    
(b) finančni instrumenti, denominirani v tuji valuti in s poravnavo v domači valuti    
- izvedeni finančni instrumenti ( terminski posli, standardizirane terminske pogodbe, zamenjave ali opcije)    
- kratke pozicije    
- dolge pozicije    
- drugi instrumenti    
(c) zastavljeno premoženje    
- vključeno v devizne rezerve    
- vključeno v druga devizna imetja    
(d) vrednostni papirji, posojeni ali kot podlaga repo poslom 5,7  
- posojeni ali podlaga repo poslom in vključeni v Področje I. (-) -25,0  
- posojeni ali podlaga repo poslom, vendar niso vključeni v Področje I. (-) 0,0  
- izposojeni ali podlaga repo poslom in vključeni v Področje I. (+) 0,0  
- izposojeni ali podlaga repo poslom, vendar niso vključeni v Področje I. (+) 30,7  
(e) izvedeni finančni instrumenti 0,9  
- terminski posli    
- standardizirane terminske pogodbe    
- zamenjave 0,9  
- opcije    
- drugo    
(f) izvedeni finančni instrumenti (terminski posli, standardizirane terminske pogodbe ali opcije) s preostalo dobo do dospetja, daljšo od enega leta, ki so podvrženi dnevni poravnavi dobičkov in izgub    
- skupne kratke in dolge pozicije v forward in futures poslih v tuji valuti nasproti domači valuti    
(a) kratke pozicije (-)    
(b) dolge pozicije (+)    
- skupne kratke in dolge pozicije v opcijskih poslih v tuji valuti nasproti domači valuti    
(a) kratke pozicije    
(i) kupljene prodajne opcije    
(ii) prodane nakupne opcije    
(b) dolge pozicije    
(i) kupljene nakupne opcije    
(ii) prodane prodajne opcije    
(2) Poročano z manjšo frekvenco    
(a) valutna struktura deviznih imetij (po skupinah valut) 742,7  
- valute, vključene v košarico valut SDR 742,5  
- valute, ki niso vključene v košarico valut SDR 0,2  
- po posameznih valutah (po izbiri)    

Statistična obravnava mednarodnih denarnih rezerv ob vstopu Slovenije v Evro območje

Z vstopom v Ekonomsko in monetarno unijo se je Slovenija uvrstila med države, ki nimajo svoje lastne monetarne politike, temveč so udeležene v skupni monetarni politiki držav članic. Banka Slovenije je postala ena izmed članic Evropskega sistema centralnih bank, ki s svojim deležem nacionalnih mednarodnih denarnih rezerv prispeva k skupnim mednarodnim denarnim rezervam Ekonomske in monetarne unije.

V primerjavi s stanjem pred 1.1.2007 se je statistična obravnava mednarodnih denarnih rezerv v pogojih evra kot nacionalne valute spremenila. Slovenija po tem datumu med mednarodnimi denarnimi rezervami poleg monetarnega zlata, rezervne tranše ter SDR prikazuje le tisti del deviznih rezerv, ki je nominiran v ne-evro valuti in plasiran v ne-EMU države. Tak koncept mednarodnih denarnih rezerv imajo tudi vse ostale države članice EMU.

Ob predpostavki, da Banka Slovenije bistveno ne spremeni strukture deviznih rezerv, uvedba evra pomeni 85% zmanjšanje obsega mednarodnih denarnih rezerv Banke Slovenije v primerjavi s stanjem pred tem. To 85% zmanjšanje pomeni le prerazporeditev iz statistično definiranega instrumenta mednarodnih denarnih rezerv na ustrezne druge instrumente (gotovina in vloge ter vrednostni papirji).

Pri ostalih državah članicah je ob uvedbi evra prav tako opazen padec obsega mednarodnih denarnih rezerv. V povprečju so se starim državam članicam EMU rezerve zmanjšale za dobrih 30%, kar pomeni, da so imele na točki uvedbe evra 30% rezervnih imetij takih, ki so bila bodisi nominirana v valutah, ki jih je nasledil evro, bodisi v finančnih instrumentih izdajateljev rezidentov EMU območja.

Več na: Statistična obravnava mednarodnih rezerv evrosistema

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti