Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov      

Kazalo

Banka Slovenije

Izobraževalni dan

Teme Izobraževalnega dne

Prijava in potek

Knjižnica

Javna naročila

Povezave

Predstavitev

Organizacija

Svet in vodstvo

O zgradbi BS

Strategija

Katalog informacij javnega značaja

Razpisi

Sporočila za javnost

Govori guvernerja

Konference in seminarji

Zaposlitev

Zakoni in predpisi

Sklepi o uporabi smernic evropskih nadzornih organov

Centralni kreditni register

Reševanje in jamstvo za vloge

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Zavarovanje terjatev

Pravna podlaga ECB o izvajanju denarne politike

Vodenje računov obveznih rezerv pri Banki Slovenije

Poročanje o medbančnih depozitih

Denarna enota v Sloveniji

Tolarski bankovci in kovanci

Evrobankovci

Evrokovanci

Evrski zbirateljski kovanci

Tarifa BS

Menjalniško poslovanje

Nadzor bančnega poslovanja

Navodila

Podzakonski akti

Usmeritve in smernice

Drugi predpisi

Statistika

Druga statistika

Splošna ekonomska statistika

Statistika finančnega posredništva

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Statistika javnih financ

Statistika finančnih računov

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilne storitve in plačilni sistemi

Poravnava vrednostnih papirjev in finančno premoženje

Monetarna politika

Pogosta vprašanja

Izvajanje denarne politike

Nestandardni ukrepi

Nasprotne stranke pri operacijah denarne politike

Standardni instrumenti denarne politike

Posojanje obveznic

Skrbniška vloga BS iz naslova CCBM

Zavarovanje terjatev

Predpisi

Objave

Delovanje Evrosistema

Naloge

Odbori

Poslanstvo

Organi odločanja

Banka Slovenije v Evrosistemu

Evro

Kriteriji za uvedbo evra

Evropski predpisi o evru

Evrobankovci in kovanci

Zgodovina uvedbe evra

10. obletnica evra

Uvedba evra v Sloveniji

Uvedba evra v Litvi

Tečaji zamenjave med valutami in evrom

Zamenjava tolarjev v evre

Zgodovina ekonomske in monetarne unije

Razvoj

Finančna stabilnost

Publikacije s področja finančne stabilnosti

Makrobonitetni instrumenti

Blažilnik za druge sistemsko pomembne banke

Proticiklični kapitalski blažilnik

Omejevanje dinamike zniževanja razmerja med krediti in vlogami (GLTDF)

Omejevanje depozitnih obrestnih mer

Instrumenti za stanovanjski nepremičninski trg

Strategija makrobonitetne politike

Odbor za finančno stabilnost (OFS)

Makrobonitetni nadzor v EU

OFS gradiva

Nadzor bančnega sistema

Predpisi za področje nadzora

SFTR

Aktualno

Ukrepi

Zakonodaja

Vprašanja in odgovori

Povezave

CRD IV/CRR

ITS Nadzorniško poročanje (ITS POR)

EBA proces Q&A

Uporaba nacionalnih diskrecij

Smernice in priporočila EBA

RTS/ITS

EMIR

Zakonodaja

Vprašanja in odgovori

Registri ESMA

Kazni

Povezave

AKTUALNO

Nadzorniška razkritja

Finančni kazalniki podjetij

Opcije in nacionalne diskrecije

Zakoni, predpisi in smernice

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Izdana dovoljenja

Zbirni statistični podatki

SREP

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Izrečeni ukrepi

Skrbni pregled bank in ukrepi

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Banke v Sloveniji

Hranilnice v Sloveniji

Kreditne institucije držav EGP v Sloveniji

Predstavništva kreditnih institucij v Sloveniji

Posebne finančne institucije držav EGP v Sloveniji

Kreditni posredniki

Kreditni posredniki za nepremičnine

Jamstvo za vloge v bankah

Jamstva v drugih državah

Sklad za jamstvo vlog

Publikacije sklada za jamstvo vlog

Vprašanja in odgovori o sistemu jamstva za vloge

Reševanje bank

Sklad za reševanje bank

Vplačila v Sklad za reševanje bank

Publikacije Sklada za reševanje bank

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Enotni sklad za reševanje

Plačilni in poravnalni sistemi

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Arhiv novic

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja na nacionalni ravni

Nadzor menjalniškega poslovanja

Seznam menjalcev

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje o menjalniškem poslovanju

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Register družb za izdajo elektronskega denarja

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor plačilnih institucij

Register plačilnih institucij

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje plačilnih institucij

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled plačilnih sistemov

Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Pregled drugih ureditev

Dovoljenja Banke Slovenije

Poravnava vrednostnih papirjev

TARGET2-Securities

Centralna depotna družba

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

SEPA

SEPA v Sloveniji

eSEPA

Plačilni instrumenti

Transakcijski račun

Enotna struktura transakcijskega računa

Kontrolni izračuni (BBAN in IBAN)

Obvezna uporaba IBAN v plačilnem prometu

Vrste bančnih računov

Register transakcijskih računov

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

TARGET2

STEP2

Plačilni sistemi v Sloveniji

Plačilni sistem Moneta

Multilateralni kliring Activa

Multilateralni kliring MasterCard

Poravnava bankomatov

Poravnava kartic

SIMP-PS

TARGET2-Slovenija

Identifikacijske oznake in kode BIC

Pogosta vprašanja

Nacionalni svet za plačila

O Nacionalnem svetu za plačila

Gradiva

Sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila

E-novice Nacionalnega sveta za plačila

Statistika

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja

Bilten

Neposredne naložbe

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino

Finančni računi

Seznam kontaktnih oseb

Devizni tečaji in plemenite kovine

Devizni tečaji tolarja 1991 - 2006

Tečajna lista za komitente Banke Slovenije

Mesečna tečajnica Banke Slovenije – valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev in cene plemenitih kovin

Dnevna tečajnica – referenčni tečaji ECB

Statistika evroobmočja

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Rezultati ankete 2010

Vzorec anketiranih gospodinjstev

Način zbiranja podatkov

Področja vprašanj v anketi

Zagotavljanje zaupnosti podatkov

Pravna podlaga

Pogosto zastavljena vprašanja

Rezultati ankete 2014

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Makroekonomski indikatorji

Koledar objave podatkov

Obrestne mere

Obrestne mere Evropske centralne banke

Dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju

Temeljna in zamudna obrestna mera

Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov

Tolarske obrestne mere do 2006

Prva objava podatkov – hitra informacija

Ekonomski odnosi s tujino

Bilance MFI

Podatkovne serije

Metodološke opombe časovnih vrst

Podatkovne serije

Publikacije

Publikacije OFS

Publikacije skladov za reševanje bank in za jamstvo vlog

Publikacije NSP

Druge publikacije BS

Publikacije o prevzemu evra

Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Skrbni pregled bank - Poročilo za Državni zbor, marec 2015

Zborniki

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

Pogled BS na strateške izzive ekonomske politike

Izobraževalna gradiva

Nagrajena dela študentov

Raziskave / Avtorski prispevki

Delovni zvezki Banke Slovenije

Prikazi in analize

Delovna gradiva

Strokovni prispevki s področja finančne stabilnosti

Statistična metodološka gradiva

Periodične publikacije BS

Poročila

Letna poročila

Publikacije ECB/EU

Letno poročilo ESRB

Splošna dokumentacija

Prispevki iz biltena ECB

Letno poročilo ECB

Konvergenčno poročilo

Ekonomski bilten ECB

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih

Nekdanje publikacije BS

Bankovci in kovanci

CashEDI

Standard GS1

Dokumentacija

Pogosta vprašanja

Povezave

Evrokovanci

CRF

Evrobankovci

BRF

Zaščitni elementi

Slovenski tolar

Bankovci

Kovanci

Priložnostne izdaje BS

Priložnostne izdaje RS

Zaščita tolarskih bankovcev

Vrednostni boni

Ponaredki evra

Sumljivi bankovci - kaj storiti?

Katalog valut

Arhiv obvestil

Obvestila o novostih

Numizmatika

Seznam numizmatičnih izdelkov

Numizmatična obvestila

Kaj so spominski in zbirateljski kovanci

Poročanje BS

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Digitalna potrdila overitelja

Obvestila

Infrastruktura overitelja

Registri preklicanih potrdil

Politika delovanja overitelja

Obrazci

Prijava digitalnega potrdila

Tehnična navodila in XML sheme

Aplikacija DBS

Efektivne obrestne mere potrošniških kreditov (EOMPK)

Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Zajamčene vloge (ZV)

Sisbiz B2B (B2BSISBIZ)

Register / šifrant tujih poslovnih subjektov (RTPS)

Poročanje SReB in JAM (ZVSREBJAM)

Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2)

Zavarovanje terjatev (POOL)

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)

Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)

Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)

Kreditni portfelj bank (KPB)

Tokovi likvidnosti (TL)

Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT)

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)

Poročila o investicijskih skladih (PORFI DZU)

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Poslovanje s komitenti

Obrestne mere

Elektronska banka epi@BS

Tarifa Banke Slovenije

Poročanje Banki Slovenije

Kontakti in tehnična navodila

PGP ključi

Preverjanje pristnosti podatkov

Digitalna potrdila BS (x509)

Pošiljanje kriptiranih poštnih sporočil zaposlenim v Banki Slovenije

Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Centralni kreditni register

Sistem izmenjave informacij

Člani sistema, ki se lahko vključijo v sistem izmenjave

Vključeni dajalci kreditov, ki lahko dostopajo do omejenega nabora podatkov

Obvezni člani sistema izmenjave

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti