Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

AKTUALNO

Zakonodaja

Vprašanja in odgovori

Registri ESMA

Kazni

Povezave

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > EMIR  

EMIR

EMIR (ang. The European Market Infrastructure Regulation) oziroma Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (Uradni list EU, št. L 201/2012), ki je stopila v veljavo 16. 8. 2012, opredeljuje obveznosti, ki se nanašajo na trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti (v nadaljevanju IFI).

Razlog za sprejetje EMIR je vzpostavitev zahtev, katerih cilj je znižanje kreditnega tveganja nasprotnih strank in povečanje preglednosti poslov, sklenjenih z IFI izven organiziranega trga (ang. over-the-counter) (v nadaljevanju IFI OTC).

EMIR in na njeni podlagi sprejeti izvedbeni tehnični standardi (ITS) in regulativni tehnični standardi (RTS) opredeljujejo naslednje:
- obveznost poročanja repozitorijem sklenjenih poslov o poslih z IFI;
- obveznost kliringa določenih (standardiziranih) vrst IFI OTC;
- uporaba tehnik zmanjševanja tveganj za pogodbe o IFI OTC brez kliringa;
- zahteve za varno in skrbno poslovanje centralnih nasprotnih strank;
- zahteve za repozitorije sklenjenih poslov.

 

----------------

IFI so opredeljeni v točkah (4) do (10) oddelka C Priloge I k Direktivi 2014/65/EU, kakor se uporabljajo v členih 38 in 39 Uredbe (ES) št. 1287/2006.  

Vrste subjektov

 
 
  • finančne nasprotne stranke (FNS) (ang. financial counterparty; FC): investicijska podjetja, kreditne institucije, zavarovalnice, pozavarovalnice, registrirani UCITS skladi, institucije za poklicno pokojninsko zavarovanje in alternativni investicijski skladi ter upravljavci navedenih skladov;
  • nefinančne nasprotne stranke (NNS) (ang. non-financial counterparty; NFC): ostali poslovni subjekti (pravne osebe, samostojni podjetniki, združenja,…), ki trgujejo z IFI. EMIR določa različne obveznosti NNS glede na višino njihove pozicije v pogodbah o IFI:
    • NNS, ki presegajo prag kliringa (označuje se jih z oznako NNS+ (ang. NFC+)) so dolžne izpolnjevati podobne zahteve kot FNS;
    • za NNS, ki ne presegajo praga kliringa (označuje se jih z oznako NNS- (ang. NFC‑)), so v uredbi določene milejše zahteve; 
  • centralne nasprotne stranke (CNS) (ang. central counterparty; CCP): pravne osebe, ki posredujejo med nasprotnimi strankami v pogodbah, s katerimi se trguje na finančnih trgih, ter postanejo kupci za vsakega prodajalca in prodajalci za vsakega kupca. CNS izvajajo kliring na podlagi pridobljenega dovoljenja ali priznanja pristojnosti za razrede izvedenih finančnih instrumentov OTC in so vpisane v javnem registru, ki ga vodi ESMA na svojih spletnih straneh.
 
  • repozitoriji sklenjenih poslov (ang. trade repository; TR): pravne osebe, ki centralno zbirajo in vzdržujejo evidence o IFI ter se registrirajo pri ESMA.
 
  • subjekti iz tretjih držav: FNS in NNS izven območja Evropskega gospodarskega prostora (EGP), torej izven držav Evropske unije (EU), Islandije, Norveške ter Liechtensteina.

 

Obveznosti nasprotnih strank

  

Obveznost

Opis obveznosti

FNS

NNS+

NNS-

(Predviden) Datum pričetka veljave obveznosti

kliring

obveznost kliringa (standardiziranih) IFI OTC preko CNS

×

 

21.6.2016
(s postopno uvedbo) 

notifikacija

obveznost notifikacije glede preseganja praga kliringa

×

×

15.3.2013

poročanje repozitorijem

obveznost poročanja vseh IFI (sklenjenih na organiziranem in izven organiziranega trga)

12.2.2014

hramba evidenc

obveznost hrambe evidenc vseh sklenjenih in spremenjenih pogodb z IFI najmanj 5 let po prenehanju pogodb

16.8.2012

tehnike zmanjševanja tveganja

obveznost v zvezi z vsemi IFI OTC brez kliringa preko CNS:

       

- pravočasna potrditev

15.3.2013

- uskladitev portfeljev

15.9.2013

- stiskanje portfelja

15.9.2013

- reševanje sporov

15.9.2013

- vrednotenje odprtih pogodb

×

15.3.2013

- izmenjava zavarovanj

×

4. 2. 2017

(s postopno uvedbo)

- delež kapitala za upravljanje tveganj

×

×

1.1.2014

poročanje pristojnim organom

obveznost poročanja o:

×

×

 

- nepotrjenih transakcijah

15.3.2013

- reševanju sporov

15.9.2013

*izjeme

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti