Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Kreditne institucije ter registra plačilnih institucij in družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzorniška razkritja

Izdana dovoljenja

Izrečeni ukrepi

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Finančni kazalniki podjetij

Podatki o izpostavljenostih, zavarovanih z nepremičninami

Zakoni, predpisi in smernice

Opcije in nacionalne diskrecije

SREP

Zbirni statistični podatki

Predpisi za področje nadzora

CRD IV/CRR

EMIR

SFTR

Skrbni pregled bank in ukrepi

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Nadzor bančnega sistema  > Nadzorniška razkritja  > Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Podatki o nedonosnih izpostavljenostih

Evropski bančni organ (EBA) je zaradi različnih praks v državah članicah v okviru enotne knjige pravil opredelil enotno definicijo nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti za namen poročanja na konsolidirani podlagi, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015).
Upoštevajoč novo, enotno definicijo ter s ciljem spremljanja in učinkovitega obvladovanja tveganj je Banka Slovenije vsem bankam in hranilnicam s podzakonskim aktom predpisala četrtletno poročanje teh podatkov tudi na posamični podlagi. Banke in hranilnice so po novi definiciji obseg nedonosnih in restrukturiranih izpostavljenosti na posamični podlagi prvič poročale po stanju na dan 30. 6. 2015.
Kako Evropski bančni organ (EBA) definira nedonosne izpostavljenosti bank, je razvidno iz Sporočilo za javnost - Objava nedonosnih izpostavljenosti bank in hranilnic po novi, enotni definiciji Evropskega bančnega organa (EBA), 24.11.2015.  

Banka Slovenije je z 31.12.2016 prešla na mesečni zajem podatkov o nedonosnih izpostavljenostih bank po enotni EBA definiciji, in sicer na podlagi mesečnega poročila BS1S, katerega vsebina je podrobneje opredeljena s Sklepom o poročanju monetarnih finančnih institucij ter z Navodilom za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij. Skladno s tem Banka Slovenije podatke o nedonosnih izpostavljenostih na nivoju celotnega bančnega sistema po novem objavlja z mesečno frekvenco.

Objava nedonosnih izpostavljenosti bank

Tabela: Podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema po stanju na dan 31. 7. 2017

  Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti** Popravki vrednosti zaradi oslabitev in rezervacije (nedonosne) Pokritost nedonosnih izpostavljenosti s popravki vrednosti***
  Od tega nedonosne

 

Od tega nedosnosne
restrukturirane

V tisoč EUR 1 2 3=2/1 4 5 6=5/2
Dolžniški instrumenti*:  35.715.187  2.830.437     7,93% 1.730.818 1.666.539 58,88%
 -Dolžniški vrednostni papirji 8.703.419 0 0% 0 0  
 -Krediti in druga fin.sredstva 27.011.767 2.830.437 10,48% 1.730.818 1.666.539 58,88%
     -od tega krediti in druga fin. sred. nefinančnim družbam 10.067.953 2.365.306 23,49% 1.561.855 1.382.480 58,45%
Zunajbilančne izpostavljenosti 5.711.598 197.610 3,46% 48.205 85.523 43,28%
SKUPAJ 41.426.785 3.028.047 7,31% 1.779.022 1.752.061 57,86%

* Razen tistih, ki so namenjeni trgovanju.
** Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti je knjigovodska vrednost izpostavljenosti pred popravki vrednosti (zaradi oslabitev) in rezervacijami.
*** Prejeto zavarovanje se upošteva največ v višini knjigovodske vrednosti nedonosnih izpostavljenosti po popravkih vrednosti (zaradi oslabitev) oz. rezervacijah
 
Vsa poročila (podatki so v tisoč EUR):

Tabela: Zbirni podatki o nedonosnih izpostavljenostih bančnega sistema

  v tisoč EUR v % celotne izpostavljenosti*
30.06.2015 5.951.268 14,17
30.09.2015 5.464.499 12,99
31.12.2015 4.812.718 11,43
31.03.2016 4.527.269 10,83
30.06.2016 4.257.467 10,31
30.09.2016 3.718.612 9,07
31.12.2016 3.495.825 8,49
31.01.2017 3.332.942 8,14
28.02.2017 3.384.915 8,23
31.03.2017 3.343.969 8,01
30.04.2017 3.263.733 7,89
31.05.2017 3.191.196 7,69
30.06.2017 3.114.280 7,53
31.07.2017 3.028.047 7,31

 *Bruto knjigovodska vrednost izpostavljenosti je knjigovodska vrednost izpostavljenosti pred oblikovanimi oslabitvami oz. rezervacijami.

Več informacij:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti