Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

TARGET2-Securities

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

Centralna depotna družba

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Poravnava vrednostnih papirjev  

Poravnava vrednostnih papirjev

Ustrezno delovanje trgov vrednostnih papirjev je mogoče le z obstojem potrebne infrastrukture, ki tržnim udeležencem omogoča varno, nemoteno in učinkovito izvedbo trgovanja in poravnave poslov z vrednostnimi papirji. Tovrstna infrastruktura zajema trgovalne, plačilne in klirinške sisteme ter sisteme za poravnavo vrednostnih papirjev, potrebna pa je tudi ustrezno urejena področna zakonodaja, ki na nacionalni (lahko tudi mednarodni) ravni ureja delovanje teh infrastruktur in njihovih upravljavcev.

Z vrednostnimi papirji se lahko trguje na organiziranih trgih vrednostnih papirjev, lahko pa se posli sklenejo tudi izven organiziranega trga (Over the Counter – OTC). Lokacija sklenitve posla posledično določi potek nadaljnjih post-trgovalnih postopkov, ki so na nacionalnih ravneh kot tržna praksa urejeni z zakonom ali kot medinstitucionalni dogovori.

Ne glede na izbrani način trgovanja je vsak posel zaključen s trenutkom dokončnosti njegove poravnave na ustreznih računih vrednostnih papirjev in v primeru dostave proti plačilu (Delivery versus Payment - DVP) tudi na denarnih računih. Poravnava denarnega dela DVP poslov je običajno v centralnobančnem denarju (na denarnih računih pri centralni banki), možna pa je tudi poravnava v komercialnem denarju (na denarnih računih pri poslovni banki).

Interes centralnih bank glede trgovanja je predvsem v povezavi trgovalnih sistemov s klirinškimi in sistemi poravnave vrednostnih papirjev ter s tem povezanimi vplivi sprememb v trgovalnem sistemu na preostale sisteme. S tega vidika je pomembno, da centralne banke sledijo spremembam v trgovalnih sistemih in ustrezno identificirajo spremembe z vplivom na sisteme poravnave vrednostnih papirjev.

Poravnava poslov, sklenjenih na organiziranem trgu

Proces formalnega prenosa lastništva vrednostnih papirjev se začne s sklenitvijo pogodbe o prodaji oziroma nakupu vrednostnih papirjev med prodajalcem in kupcem v okviru enega izmed organiziranih trgov vrednostnih papirjev (borza, multilateralna trgovalna platforma) in zajema naslednje korake: 

  • sklenitev posla,
  • potrditev pogojev sklenjenega posla,
  • izračun terjatev in obveznosti posameznega udeleženca organiziranega trga,
  • (opcijsko) izvedba dvostranskega ali večstranskega pobota (netiranje) terjatev in obveznosti posameznega udeleženca organiziranega trga,
  • poravnava neto (bruto) terjatev in obveznosti na strani vrednostnih papirjev ter denarja.

Po sklenitvi posla (v Sloveniji trgovanje na organiziranem trgu poteka v okviru Ljubljanske borze) sledi potrditev pogojev sklenjenega posla s strani obeh strank posla, pri čemer proces potrditve običajno določa trgovalni sistem in lahko poteka na različne načine (direktno med nasprotnimi strankami, avtomatsko v trgovalnem sistemu, preko tretje stranke na osnovi posredovanih podatkov). Udeleženca v poslu pogosto delujeta po naročilu drugih, zato je pomemben del potrditve posla tudi prenos informacij do končnih strank, predvsem z vidika razporeditve poslov na različne račune investitorjev. Proces izračuna obveznosti in terjatev se začne po potrditvi pogojev posla in se izvaja izven trgovalnega sistema (lahko v klirinškem ali v sistemu poravnave vrednostnih papirjev).

Obsega izračun oziroma razvrstitev terjatev in obveznosti na stranke v poslu, izračunane obveznosti oziroma terjatve pa so lahko še predmet večstranskega ali dvostranskega pobota, s katerim se izračuna razlika med vsemi obveznostmi in terjatvami posamezne stranke v denarju oziroma v vrednostnih papirjih. Smisel pobota je v zmanjšanju potrebne likvidnosti za poravnavo transakcij, kakor tudi samega števila transakcij.

Na osnovi izračunanih obveznosti (bodisi v celotnem oziroma bruto znesku, bodisi v neto znesku na podlagi pobota) sledi poravnava obveznosti, ki pomeni dokončen prenos vrednostnih papirjev na račun kupca (dostava) in dokončno nakazilo denarnih sredstev na račun prodajalca (plačilo). Dokončnost poravnave je dosežena ob pogojih popolne gotovosti in brezpogojnosti dostave vrednostnih papirjev in plačila zanje, s čimer začnejo veljati pravni učinki poravnave.

V primeru poravnave preko medbančnega plačilnega sistema (npr. TARGET2) mora biti vzpostavljena povezava med plačilnim sistemom in sistemom poravnave vrednostnih papirjev, ki omogoča usklajeno zagotovitev plačila denarnih obveznosti s strani kupca in dostavo vrednostnih papirjev s strani prodajalca. Izračun terjatev in poravnava poslov z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje v okviru Ljubljanske borze, se v Sloveniji izvaja v KDD – Centralni klirinško depotni družbi.

Poravnava poslov, sklenjenih izven organiziranega trga

OTC posel se nanaša na poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji izven organiziranega trga, in sicer dvostransko med strankama posla. OTC trgovanje lahko vsebuje avtomatizirane postopke za potrditev pogojev sklenjenega posla, ne vsebuje pa procesa izračuna obveznosti in terjatev zaradi same narave posla (le ena transakcija med dvema strankama) ter procesa pobota.

Poravnava posla se izvede v celotnem oziroma bruto znesku (možne so tudi delne poravnave), lahko pa se izvede po načelu DVP oziroma brez sočasnega plačila (Free of Payment - FOP), pri čemer se stranki posla o načinu poravnave obveznosti plačila dogovorita med seboj že ob sklenitvi pogodbe. Poravnava denarnega dela DVP poslov je običajno v centralnobančnem denarju (na denarnih računih pri centralni banki), možna pa je tudi poravnava v komercialnem denarju (na denarnih računih pri poslovni banki).

Kot velja za DVP poravnavo na organiziranih trgih, je tudi pri OTC trgovanju dokončnost poravnave dosežena ob pogojih popolne gotovosti in brezpogojnosti dostave vrednostnih papirjev in plačila zanje, s čimer začnejo veljati pravni učinki poravnave. V primeru poravnave preko medbančnega plačilnega sistema mora biti vzpostavljena povezava med plačilnim sistemom in sistemom poravnave vrednostnih papirjev, ki omogoča usklajeno zagotovitev plačila denarnih obveznosti s strani kupca in dostavo vrednostnih papirjev s strani prodajalca. V Sloveniji se poravnava poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenimi izven organiziranega borznega trga, izvaja v KDD.
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti