Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Register plačilnih institucij

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nadzor plačilnih institucij  

Nadzor plačilnih institucij

V skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki v slovensko zakonodajo prenaša Direktivo 2007/64/ES o plačilnih storitvah na notranjem trgu, plačilne storitve lahko opravljajo plačilne institucije in drugi ponudniki plačilnih storitev. Plačilne institucije so gospodarske družbe, ki so ustanovljene z namenom opravljanja plačilnih storitev kot svoje osrednje dejavnosti, lahko pa poleg tega opravljajo tudi druge gospodarske dejavnosti (hibridne plačilne institucije). Poleg plačilnih institucij lahko plačilne storitve opravljajo tudi drugi ponudniki. To so predvsem banke, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje plačilnih storitev kot ene od vzajemno priznanih finančnih storitev po Zakonu o bančništvu, in drugi subjekti, ki so v skladu z ZPlaSS prepoznani kot ponudniki plačilnih storitev (družbe za izdajo elektronskega denarja, Banka Slovenije, Uprava Republike Slovenije za javna plačila).
 
Po 5. členu ZPlaSS je plačilna storitev katerakoli od naslednjih aktivnosti, ki jo ponudnik plačilnih storitev opravlja v okviru svoje poslovne dejavnosti:
  • aktivnosti, ki omogočajo polog gotovine na plačilni račun, in vse aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje tega računa;
  • aktivnosti, ki omogočajo dvig gotovine s plačilnega računa, in vse aktivnosti, ki so potrebne za upravljanje tega računa;
  • aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij v breme in v dobro plačilnega računa pri ponudniku plačilnih storitev, ki vodi plačilni račun, ali pri drugem ponudniku plačilnih storitev;
  • aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih so denarna sredstva zagotovljena z odobritvijo posojila uporabniku;
  • izdajanje in/ali pridobivanje plačilnih instrumentov;
  • izvrševanje denarnih nakazil;
  • aktivnosti, ki omogočajo izvrševanje plačilnih transakcij, pri katerih plačnik poda soglasje za izvršitev plačilne transakcije z uporabo katerekoli telekomunikacijske, digitalne ali informacijsko-tehnološke naprave, plačilo pa se izvede upravitelju telekomunikacijskega, digitalnega ali informacijsko-tehnološkega omrežja, ki deluje zgolj kot posrednik med uporabnikom plačilnih storitev ter ponudnikom blaga in storitev.

Plačilne institucije so priznane kot samostojni izvajalci finančnih storitev, ki so pomemben in lahko tudi kritičen del finančnega sistema. Zaradi pomembnosti se od plačilnih institucij zahteva, da delujejo varno in zanesljivo.

V ta namen morajo plačilne institucije obvladovati operativna in finančna tveganja, biti organizirane v eni od pravnoorganizacijskih oblik gospodarskih družb, zagotovljena mora biti primernost imetnikov kvalificiranih deležev plačilne institucije, izpolnjevati morajo organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje, vseskozi pa tudi zagotavljati ustrezno višino kapitala in primerno varovanje denarnih sredstev uporabnikov. Plačilne institucije lahko posamezne plačilne storitve opravljajo le, če so zanje predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije v skladu z ZPlaSS. 

 

Poleg plačilnih institucij ZPlaSS ureja tudi plačilne institucije z opustitvijo, ki izmed plačilnih storitev opravljajo le izvrševanje denarnih nakazil, ki se izvršujejo v omejenem obsegu in le kot dodatna dejavnost, dostopna v povezavi z drugimi storitvami institucije, ki niso plačilne storitve. Za plačilne institucije z opustitvijo lahko veljajo omejene zahteve glede obvladovanja operativnih in finančnih tveganj, vendar le, če je omejitev zahtev utemeljena in potrjena s strani Banke Slovenije.

 

Banka Slovenije je nadzorni in prekrškovni organ v zvezi z delovanjem plačilnih institucij in v zvezi z osebami, ki brez dovoljenja opravljajo plačilne storitve.

 

Plačilne institucije lahko plačilne storitve, ki so jih upravičene opravljati na območju Republike Slovenije, opravljajo tudi na območju druge države članice Evropske unije ali države podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora ali tretje države, in sicer preko podružnice, zastopnika ali neposredno, ob ustreznem predhodnem obvestilu o taki nameri oziroma ob registraciji tovrstnega opravljanja storitev. Pri tem velja, da plačilna institucija odgovarja za zakonitost in pravilnost ravnanja podružnice in zastopnika.

 

Plačilne storitve v Republiki Sloveniji lahko opravljajo tudi plačilne institucije držav članic, in sicer preko podružnice, zastopnika ali neposredno. O opravljanju plačilnih storitev s strani plačilnih institucij držav članic v Republiki Sloveniji Banko Slovenije obvesti pristojen nadzorni organ države sedeža take plačilne institucije (notifikacije plačilnih institucij).

 

Banka Slovenije v skladu z ZPlaSS vodi register plačilnih institucij in plačilnih institucij z opustitvijo, vključno z njihovimi zastopniki in podružnicami, ter seznam notifikacij plačilnih institucij.


 

BANKA SLOVENIJE
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 4719 565
Faks: 01 4719 725

E-pošta za splošne informacije o plačilnih institucijah in družbah za izdajo elektronskega denarja: placilne.institucije@bsi.si

E-pošta za obvestila pristojnih organov v zvezi s plačilnimi institucijami in družbami za izdajo elektronskega denarja: passport.paymentinstitutions@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti