Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

TARGET2-Slovenija

SIMP-PS

Poravnava kartic

Poravnava bankomatov

Multilateralni kliring MasterCard

Multilateralni kliring Activa

Plačilni sistem Moneta

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Plačilni sistemi v Sloveniji  > TARGET2-Slovenija

TARGET2-Slovenija

Sistem TARGET2-Slovenija deluje po principu bruto poravnave predloženih nalogov za poravnavo v realnem času s poravnavo v centralnobančnem denarju na poravnalnih računih in namenskih denarnih računih. Tehnično delovanje poravnalnih računov je vzpostavljeno na enotni skupni platformi (ESP). Tehnično delovanje namenskih denarnih računov je vzpostavljeno na platformi TARGET2-Securities (T2S), preko katere se vrši poravnava poslov trga vrednostnih papirjev. Preko sistema TARGET2-Slovenija se vrši tudi poravnava obveznosti in terjatev  iz naslova multilateralnih klirinških shem, pri katerih Banka Slovenije nastopa kot poravnalni agent.
 
Za vključitev oziroma udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija mora finančna institucija izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v Splošnih pogojih za udeležbo v sistemu TARGET2-Slovenija. Vsi neposredni udeleženci sistema imajo pri Banki Slovenije odprte poravnalne račune, preko katerih se vrši poravnava posredovanih in prejetih nalogov za poravnavo. Vse ostale finančne institucije, ki pri Banki Slovenije nimajo odprtih poravnalnih računov, lahko sodelujejo v sistemu TARGET2-Slovenija posredno preko enega od neposrednih udeležencev tako, da pri njem odprejo transakcijski račun. Neposredni udeleženci lahko v sistem TARGET2-Slovenija preko omrežja SWIFT, ki je omrežje zaprtega tipa, pošiljajo naloge za poravnavo v formatu SWIFT, ki je mednarodno sprejet in uveljavljen, standardiziran način zapisa finančnih transakcij in drugih informacij (podatkov). Ko udeleženec odloži nalog za poravnavo v omrežje SWIFT, le-to (če nalog vsebuje vse potrebne varnostne, vsebinske in strukturne atribute) posreduje v sistem TARGET2-Slovenija vse potrebne informacije o nalogu za poravnavo. Če ima udeleženec na svojem poravnalnem računu v sistemu TARGET2-Slovenija dovolj sredstev, oziroma na njegovem poravnalnem računu ni izrednih omejitev (nastavljeni limiti, prepoved uporabe sredstev ipd.), sistem TARGET2-Slovenija po preknjižbi sredstev v breme poravnalnega računa pošiljatelja naloga in v dobro prejemnika naloga (v primeru uspešno izvršene transakcije) pošlje v SWIFT omrežje sporočilo o izvršeni transakciji, oziroma o zavrnitvi transakcije. Udeleženec - pošiljatelj prejme potrdilo o opravljeni ali zavrnjeni transakciji, udeleženec - prejemnik sredstev pa v primeru uspešno izvedene transakcije prejme originalni nalog.
 
Plačilni sistem TARGET2-Slovenija je opredeljen kot pomemben plačilni sistem, saj so v zvezi z njim podane okoliščine iz 151. člena ZPlaSS. Za tovrstne plačilne sisteme velja omejitev iz tretjega odstavka 155. člena, ki določa, da ponudniki plačilnih storitev iz 3. in 8. točke prvega odstavka tega člena (to so družbe za izdajo elektronskega denarja in plačilne institucije) ne morejo biti udeleženci ali posredni udeleženci pomembnega plačilnega sistema, razen v vlogi upravljavca plačilnega sistema.
Za tekoče izvajanje plačilnega prometa Banka Slovenije zagotavlja udeležencem (t. i. primernim subjektom) sistema TARGET2-Slovenija instrument posojilo čez dan (poravnalni računi) in avtokolateralizacija (namenski denarni računi).
 
Primerni subjekti za posojilo čez dan in avtokolateralizacijo so tisti neposredni udeleženci omenjenega sistema, ki so bodisi kreditne institucije s sedežem v Republiki Sloveniji bodisi podružnice kreditnih institucij s sedežem izven Republike Slovenije. Zagotavljanje dodatne likvidnosti udeležencem je izredno pomembno, saj v primerih nezadostne likvidnosti na poravnalnih računih, prav dodatna likvidnost omogoča večjo učinkovitost plačilnih sistemov. Posojilo čez dan se odobri in povrne v obdobju, krajšem od enega delovnega dne in temelji na zadostnem in primernem zavarovanju. Za črpana posojila se obresti ne zaračunavajo. Vsi postopki v povezavi s črpanjem posojila čez dan so podrobno opisani v priročniku Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb, za avtokolateralizacijo pa v priročniku Priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki koriščenja avtokolateralizacije na TARGET2-Securities.
 
Sistem TARGET2-Slovenija je za poravnavo nalogov za poravnavo odprt vsak dan od ponedeljka do petka (z izjemo nekaj praznikov) od 07:00 do 17:00 za plačila komitentov oziroma do 18:00 za medbančna plačila. Čas delovanja se lahko v okviru posameznega poslovnega dneva spremeni z namenom, da se zagotovi varen in uspešen zaključek poslovnega dne v sistemu. V tem primeru Banka Slovenije takoj obvesti udeležence sistema o spremembi urnika poslovanja.
 
Z namenom tekočega, hitrega in učinkovitega izvajanja domačih plačilnih transakcij komitentov preko evropskega plačilnega sistema je Banka Slovenije oblikovala dokument Pravila dobre prakse pri izvajanju domačih plačilnih transakcij komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija, ki omogoča poravnavo plačil v realnem času. Pravila opredeljujejo način izvajanja plačilnih transakcij med slovenskimi bankami in hranilnicami, ki k tem pravilom pristopijo.
 
Prednosti izvajanja domačih plačilnih transakcij na opredeljeni način se kažejo predvsem v hitrosti izvrševanja plačilnih nalogov, kar pomeni učinkovito izvajanje plačilnega prometa v zadovoljstvo komitentov.

Slovenske banke in hranilnice prostovoljno pristopijo k tem pravilom ter se na ta način zavežejo izvajati plačilne transakcije komitentov na opredeljeni način.

Seznam bank in hranilnic, ki so pristopile k tem pravilom, najdete TU.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti