Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

TARGET2-Securities

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

Centralna depotna družba

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Poravnava vrednostnih papirjev  > Centralna depotna družba

Centralna depotna družba

Centralna depotna družba (ang. Central Securities Depository) je sistemsko pomembna institucija na post-trgovalnem segmentu trga vrednostnih papirjev, saj z nudenjem specifičnega nabora storitev izdajateljem vrednostnih papirjev omogoča spreminjaje količine izdanih vrednostnih papirjev, tržnim udeležencem pa izvedbo izpolnitve obveznosti prenosa vrednostnih papirjev in plačila zanje (poravnava) kot zadnjo fazo prenosa vrednostnih papirjev od prodajalca h kupcu.

Centralna depotna družba lahko svojim strankam nudi različen nabor storitev, ki se v posameznih državah razlikuje glede na raven razvitosti in velikost lokalnega trga vrednostnih papirjev ter njegove čezmejne povezave. Med osnovne storitve centralne depotne družbe lahko umestimo izdajo vrednostnih papirjev (registrske storitve), vodenje računov vrednostnih papirjev (storitve vodenja centralnega registra vrednostnih papirjev) in upravljanje sistema za poravnavo vrednostnih papirjev (poravnalne storitve).

Kot dopolnilne lahko centralna depotna družba ponuja različne pomožne storitve. Pomožne poravnalne storitve se nanašajo na nudenje mehanizma za posojanje vrednostnih papirjev udeležencem sistema za poravnavo vrednostnih papirjev, vzpostavitev mehanizma za upravljanje z zavarovanji, uparjanje poravnalnih instrukcij, potrditev izvedbe posla… Pomožne registrske storitve so vezane na vodenje registra delničarjev, nudenje izvedbe korporativnih dejanj na vrednostnih papirjih, druge storitve v zvezi z izdajo vrednostnih papirjev (npr. določitev identifikacijske kode) ter vodenje podračunov vrednostnih papirjev v zvezi s pomožnimi storitvami. Centralna depotna družba lahko nudi tudi druge storitve, ki v splošnem prispevajo k izboljšanju varnosti, učinkovitosti in preglednosti trga vrednostnih papirjev (zagotavljanje poročanja nadzornim organom, zagotavljanje statičnih podatkov, nudenje informacijskih storitev).

Zaradi koncentracije storitev sistemskega pomena za delovanje trga vrednostnih papirjev v okviru ene institucije, je potrebna takšna ureditev poslovanja centralne depotne družbe, ki centralni depotni družbi omogoča ustrezno spremljanje in obvladovanje lastnih ter tveganj udeležencev. Bistvenega pomena je ohranitev pravic izdajateljev in imetnikov vrednostnih papirjev z zagotovitvijo integritete izdaj vrednostnih papirjev ter zagotovitev ustreznosti obvladovanja tveganj, povezanih s hrambo in poravnavo vrednostnih papirjev. Zato je ključno, da centralna depotna družba nudi storitve na način, ki prispeva k učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti delovanja celotnega trga vrednostnih papirjev. V zvezi s tem trenutno znotraj Evropske komisije poteka priprava predloga za harmonizacijo delovanja centralnih depotnih družb v EU. Po mnenju Evropske komisije je harmonizacija tega področja potrebna zaradi naraščajočega števila čezmejnih poravnav kot posledice vzpostavitve novih povezav med centralnimi depotnimi družbami in prevelike razdrobljenosti trga EU zaradi različnih nacionalnih predpisov. Sprejetje pravnega akta je predvideno v letu 2012.

Banka Slovenije se v odnosu do centralnih depotnih družb lahko pojavlja v različnih vlogah, in sicer kot uporabnica storitev za podporo zavarovanju kreditnih operacij Evrosistema, kot upravljavka lastnega portfelja vrednostnih papirjev, izdanih v različnih centralnih depotnih družbah, in kot preglednica sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev. V Sloveniji vlogo centralne depotne družbe opravlja Centralna klirinško depotna družba - KDD, njeno poslovanje pa trenutno ureja zadevna področna zakonodaja (Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih, Zakon o prevzemih…).

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti