Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled plačilnih sistemov

Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Pregled drugih ureditev

Dovoljenja Banke Slovenije

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov  > Pregled plačilnih sistemov

Pregled plačilnih sistemov

Vloga Banke Slovenije na področju pregleda plačilnih sistemov primarno izhaja iz člena 127 Pogodbe o delovanju Evropske Unije ter iz člena 3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, v katerih je določeno, da je osnovna naloga centralnih bank (tudi) spodbujanje tekočega delovanja plačilnih sistemov. Prav tako je vloga Banke Slovenije, kot dela Evrosistema, opredeljena v Okviru za politiko pregleda v Evrosistemu (angl. Eurosystem oversight policy framework). Na nacionalni ravni je ta naloga določena v Zakonu o Banki Slovenije (ZBS-1, Uradni list RS, št. 72/06 in 59/11) konkretizirana pa v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12). Na podlagi slednjega zakona je Svet Banke Slovenije izdal Sklep o plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 73/09 in 5/11), ki opredeljuje zahteve za plačilne sisteme ter njihove upravljavce, podrobne zahteve glede poročanja o delovanju plačilnih sistemov pa je Banka Slovenije predpisala v Navodilu za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov (Uradni list RS, št. 86/09 in 74/11).
 
Pri izvajanju pregleda plačilnih sistemov Banka Slovenije sledi različnim standardom, načelom in pričakovanjem, ki so bili razviti bodisi v okviru Odbora za plačilne in poravnalne sisteme (angl. Committee on Payment and Settlement Systems; CPSS) pri Banki za mednarodne poravnave (angl. Bank for International Settlements, BIS) bodisi v okviru Evrosistema.
 
Pri pregledu plačilnih sistemov je pomembno razlikovanje med sistemsko pomembnimi, prominentno pomembnimi in ostalimi plačilnimi sistemi. Od tega so namreč odvisne zahteve, ki jih morajo plačilni sistemi izpolnjevati, in posledično tudi učinkovitost oziroma stroški poslovanja plačilnih sistemov.
 
Način izvajanja funkcije pregleda plačilnih sistemov v centralnih bankah opredeljuje dokument CPSS z naslovom Centralnobančna funkcija pregleda plačilnih in poravnalnih sistemov (angl. Central bank oversight of payment and settlement systems). Dokument določa splošna načela za učinkovito izvajanje pregleda in načela za učinkovito izvajanje mednarodnega kooperativnega pregleda, prav tako pa podrobno opredeljuje razloge in potrebo po izvajanju pregleda plačilnih sistemov, odgovornosti centralnih bank pri tem, obseg in aktivnosti pregleda ter pristop h kooperativnemu izvajanju pregleda.
 
Osnovne smernice za oblikovanje in delovanje plačilnih sistemov na področju varnosti, zanesljivosti in učinkovitosti pa predstavlja dokument CPSS z naslovom Temeljna načela za sistemsko pomembne plačilne sisteme (angl. Core Principles for Systemically Important Payment Systems; v nadaljevanju Temeljna načela).

 

Temeljna načela se v osnovi nanašajo na plačilne sisteme, ki so sistemsko pomembni. Zaradi njihove splošnosti so uporabna v vseh državah, zato predstavljajo osnovno referenco za centralne banke pri izvajanju funkcije pregleda plačilnih sistemov.
 
Na podlagi sedmega Temeljnega načela je Evrosistem dopolnil usmeritve na področju neprekinjenega poslovanja sistemsko pomembnih plačilnih sistemov, in sicer je Svet Evropske centralne banke potrdil dokument Pričakovanja preglednikov glede neprekinjenosti poslovanja sistemsko pomembnih plačilnih sistemov (angl. Business continuity oversight expectations for systemically important payment systems; v nadaljevanju Pričakovanja). Pričakovanja so namenjena doseganju zadostne ravni odpornosti sistemov na katastrofe ali druge izredne okoliščine in vzpostavitvi usklajenega okvira zahtev funkcije pregleda v Evrosistemu na področju neprekinjenega poslovanja.
 
Omenjena Temeljna načela in Pričakovanja nadomeščajo nove in prilagojene smernice CPSS in Tehničnega odbora pri Mednarodni organizaciji nadzornikov trgov vrednostnih papirjev (angl. International Organisation of Securities Market Commissions; IOSCO), izdana aprila 2012 v dokumentu z naslovom Načela za infrastrukture finančnega trga (angl. Principles for financial market infrastructures; v nadaljevanju: Načela). Načela so namenjena zagotavljanju večje robustnosti ključne infrastrukture za podporo globalnih finančnih trgov, kar posledično vpliva na večjo odpornost te infrastrukture na finančne pretrese.
 
Pri pregledu prominentno pomembnih plačilnih sistemov je, za razliko od sistemsko pomembnih plačilnih sistemov, večji poudarek namenjen stroškovni učinkovitosti sistema, zato so zahteve za prominentno pomembne plačilne sisteme ustrezno prilagojene, še vedno pa temeljijo na Temeljnih načelih. V zvezi z izvajanjem pregleda prominentno pomembnih plačilnih sistemov je tako Svet Evropske centralne banke sprejel dokument Standardi za pregled plačilnih sistemov malih vrednosti v evrih (angl. Oversight standards for euro retail payment systems), z namenom zagotoviti usklajeno in sistematično izvajanje pregleda prominentno pomembnih plačilnih sistemov malih vrednosti v evroobmočju.
 
Banka Slovenije, kot članica Evrosistema, pri izvajanju pregleda plačilnih sistemov uporablja omenjene standarde ter metodologije, sprejete na ravni Evrosistema, kar zagotavlja konsistenten in enoten pristop k izvajanju pregleda.

Poročanje upravljavcev plačilnih sistemov

Upravljavci plačilnih sistemov so na podlagi Sklepa o plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 73/09 in 5/11) zavezani k poročanju Banki Slovenije o delovanju plačilnih sistemov, ki jih upravljajo. Banka Slovenije je za ta namen izdala posebno Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov (Uradni list RS, št. 86/09 in 74/11), ki predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko, način ter roke poročanja.
 
* Dodatno pojasnilo k navodilu:
- 16. člen – Primera vsebine v polju Zadeva v elektronskem sporočilu poročevalca:
UPRPSREDLLLLMMDDTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX(PGP)

UPRPSREDLLLLMMDDTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX(SMIME)

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti