Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled plačilnih sistemov

Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Pregled drugih ureditev

Dovoljenja Banke Slovenije

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov  > Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Upravljanje sistemov poravnave vrednostnih papirjev predstavlja osnovno dejavnost centralnih depotnih družb. Na ta način je omogočena izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev in plačila zanje (poravnava) med kupcem in prodajalcem na podlagi trgovanja na organiziranih trgih ter tudi izven njih. Zaradi svoje sistemske umeščenosti v izvedbo prenosa lastništva vrednostnih papirjev so sistemi poravnave vrednostnih papirjev neločljiv del infrastrukture vsakega trga vrednostnih papirjev. Zato je ključno, da z varnim, učinkovitim ter zanesljivim delovanjem prispevajo k učinkovitosti, varnosti in zanesljivosti delovanja celotnega trga vrednostnih papirjev.

Obstoj ali nastanek morebitnih slabosti v zasnovi in delovanju sistemov poravnave vrednostnih papirjev je lahko vir finančnih in operativnih tveganj za udeležence v teh sistemih ter tudi v povezanih sistemih poravnave vrednostnih papirjev in plačilnih sistemih. Posledično lahko večji finančni ali operativni problemi, ki izvirajo iz aktivnosti udeležencev enega sistema, privedejo do nastanka likvidnostnih pritiskov ali operativnih tveganj v tem in drugih povezanih sistemih ter posledično do sistemskega tveganja. Zato je bistveno, da so sistemi poravnave vrednostnih papirjev oblikovani tako, da lahko centralna depotna družba z ustreznimi ukrepi spremlja in po potrebi obvladuje nastala tveganja, s čimer se prepreči širitev težav na druge udeležence v tem ali povezanem sistemu.

V zvezi s tem centralna banka v skrbi za zagotavljanje splošne stabilnosti finančnih trgov in preprečevanje nastanka sistemskega tveganja izvaja funkcijo pregleda nad oblikovanjem in delovanjem sistemov poravnave vrednostnih papirjev kot integralnega dela finančnega sistema, s ciljem njihovega varnega, učinkovitega in zanesljivega delovanja. Nenazadnje so ti sistemi zaradi poravnave denarnega dela poslov z vrednostnimi papirji neločljivo povezani s plačilnimi sistemi, prav tako pa sistemi poravnave vrednostnih papirjev zagotavljajo finančno zavarovanje (vrednostne papirje), ki ga udeleženci v medbančnih plačilnih sistemih potrebujejo za pridobitev likvidnosti pri centralni banki ali na medbančnem denarnem trgu. 

Izvajanje pregleda v osnovi zajema aktivnosti (1) spremljanja delovanja sistemov poravnave vrednostnih papirjev, (2) ocenjevanja njihove usklajenosti s cilji centralne banke oziroma določenih mednarodnih standardov/priporočil za oblikovanje in delovanje teh sistemov ter (3) priprave predlogov sprememb v sistemih in spremljanje njihove implementacije. Centralne banke se v vlogi preglednikov pojavljajo zaradi povezave funkcije pregleda z osnovnimi nalogami centralne banke glede zagotavljanja varnosti, učinkovitosti in stabilnosti finančnega okolja, njihove nepristranskosti ter tudi zaradi lastnih izkušenj z upravljanjem in uporabo plačilnih sistemov ter sistemov poravnave vrednostnih papirjev.

Banka Slovenije je za pregled delovanja sistemov poravnave vrednostnih papirjev pristojna in odgovorna na podlagi Zakona o Banki Slovenije. Dodatno je njena odgovornost podrobneje opredeljena še v Zakonu o trgu finančnih instrumentov, ki Banki Slovenije nalaga pristojnost in odgovornost za izvajanje nadzora nad centralno klirinško depotno družbo z vidika sistemskega tveganja sistemov poravnave vrednostnih papirjev. Pri tej aktivnosti Banka Slovenije sodeluje z Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Konkretno je interes Banke Slovenije v identifikaciji (potencialnih) sprememb v delovanju sistemov poravnave vrednostni papirjev, ugotavljanju vpliva teh sprememb na potek poravnave poslov z vrednostnimi papirji in posledično na nastanek ter obvladovanje finančnih (likvidnostno in kreditno) in operativnih tveganj. S tem se zasleduje cilj zmanjšanja verjetnosti realizacije likvidnostnega in kreditnega tveganja ter v končni fazi tudi sistemskega tveganja. V funkcijo pregleda se umeščajo tudi aktivnost presoje skladnosti delovanja KDD z zahtevami Evrosistema kot uporabnika sistemov poravnave vrednostnih papirjev, ki omogočajo izvajanje zavarovanj kreditnih operacij Evrosistema.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti