Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled plačilnih sistemov

Pregled sistemov za poravnavo vrednostnih papirjev

Pregled drugih ureditev

Dovoljenja Banke Slovenije

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov  > Dovoljenja Banke Slovenije

Dovoljenja Banke Slovenije

Na področju plačilnih sistemov je Banka Slovenije zadolžena za izdajo treh vrst dovoljenj, in sicer dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema, dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema in dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema.

Pogoji, ki jih morajo vložniki zahteve za pridobitev posameznega dovoljenja izpolnjevati, so predstavljeni v nadaljevanju.

Dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema

V skladu z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16) udeleženci plačilnega sistema oblikujejo plačilni sistem s tem, da sprejmejo pravila plačilnega sistema in pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega sistema. Banka Slovenije izda dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema, če plačilni sistem izpolnjuje pogoje, določene v 157. in 158. členu ZPlaSS in Sklepu o plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 73/09 in 5/11), ki ga je Banka Slovenije izdala na podlagi ZPlaSS.
 
Pogoji in postopki v zvezi z dovoljenjem za oblikovanje plačilnega sistema so opisani v 159. členu ZPlaSS. Prav tako je v omenjenem členu ZPlaSS navedena dokumentacija, ki jo morajo udeleženci predložiti zahtevi.

K zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema mora biti priložen tudi dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi. V skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 78/09, 32/11 in 85/16) znaša taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema 2.400,00 EUR. Znesek takse se nakaže na transakcijski račun Banke Slovenije (SI56 0100 0000 0100 090, sklic na št.: SI05312709226).

Dovoljenje za spremembo pravil plačilnega sistema

V primeru sprememb pravil plačilnega sistema v delu, ki se nanaša na nabor vsebin iz 157. člena ZPlaSS, morajo udeleženci v skladu s 160. členom ZPlaSS pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za spremembo teh pravil, pri čemer se za odločanje Banke Slovenije o izdaji dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema uporablja smiselno enak postopek kot za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema.

K zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema mora biti priložen tudi dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi.

V skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih znaša taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za spremembo pravil plačilnega sistema 1.350,00 EUR. Znesek takse se nakaže na transakcijski račun Banke Slovenije (SI56 0100 0000 0100 090, sklic na št.: SI05312709226).

Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema

Storitve upravljanja plačilnega sistema lahko na področju Republike Slovenije opravljajo le:
  • Banka Slovenije,
  • banka, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema na podlagi zakona, ki ureja bančništvo,
  • banka države članice Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora ali banka s sedežem v tretji državi, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema v skladu z ZPlaSS,
  • klirinška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, tj. druga pravna oseba, ki ni banka in je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba na podlagi ZPlaSS ter
  • klirinška družba s sedežem v drugi državi članici Evropske unije oziroma državi članici Evropskega gospodarskega prostora ali v tretji državi, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba države članice ali klirinška družba tretje države na podlagi ZPlaSS.
V primeru, da zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema vloži klirinška družba, Banka Slovenije izda dovoljenje, če vložnik izpolnjuje pogoje iz 168., 169. in 175. člena ZPlaSS ter poglavja 2.3 (Zahteve za upravljavca plačilnega sistema) Sklepa o plačilnih sistemih.
 
Postopki in dokumentacija v zvezi z dovoljenjem za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba so opisani v 2. podpoglavju 11. poglavja ZPlaSS.
Podrobneje pa so vsebina zahteve ter spremljajoča dokumentacija in dokazila, ki jih mora vložnik priložiti k zahtevi, opredeljeni v Sklepu o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba (Uradni list RS, št. 73/09).
 
K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba mora biti priložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi. V skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih znaša taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba 4.500,00 EUR, medtem ko taksa za odločanje o zahtevi za razširitev dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema kot klirinška družba znaša 2.400,00 EUR. Znesek taks se nakaže na transakcijski račun Banke Slovenije (SI56 0100 0000 0100 090, sklic na št.: SI05312709226).
  
V primeru, da zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema vloži banka ali hranilnica, se postopek obravnave zahteve vodi v skladu z Zakonom o bančništvu (ZBan-2). Upravljanje plačilnih sistemov se po ZBan-2 uvršča med dodatne finančne storitve, za opravljanje katerih mora banka ali hranilnica pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev. Pogoji v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev so predpisani v 5. poglavju ZBan-2 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti