Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Register plačilnih institucij

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nadzor plačilnih institucij  > Poročanje plačilnih institucij

Poročanje plačilnih institucij

Poročanje in obveščanje (hibridnih) plačilnih institucij
 
Plačilne institucije (vključno s hibridnimi plačilnimi institucijami in plačilnimi institucijami z opustitvijo) morajo na podlagi Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12) in relevantnih podzakonskih aktov Banki Slovenije redno in izredno poročati o naslednjih vsebinah svojega poslovanja:
 
Redna poročila
Plačilna institucija mora ob smiselni uporabi 57. člena ZPlaSS redno izračunavati višino kapitalske zahteve in višino kapitala ter o tem in o podatkih, ki so podlaga za izračune, redno poročati Banki Slovenije. Podrobnejša pravila glede izračuna in poročanja o kapitalski zahtevi in kapitalu so opisana v Sklepu o kapitalu plačilnih institucij (Uradni list RS, št. 73/09 in 30/11).
 
V skladu s 64. členom ZPlaSS mora plačilna institucija Banki Slovenije najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta predložiti nerevidirane računovodske izkaze za preteklo poslovno leto. Hibridna plačilna institucija mora v tem roku Banki Slovenije predložiti tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.
 
Če je plačilna institucija zavezana k revidiranju, mora Banki Slovenije v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kakor v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, predložiti:
1.   letno poročilo in
2.   revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev (za hibridne družbe).
Plačilne institucije so v skladu s 7. odstavkom 3. člena Sklepa o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 78/09 in 32/11) dolžne poročati polletne podatke o skupnem številu in skupni vrednosti plačilnih transakcij, ki se izvršijo preko njih, tako v vlogi ponudnikov plačilnih storitev plačnikov kot tudi v vlogi ponudnikov plačilnih storitev prejemnikov plačil. Te podatke so dolžne poslati pisno, s pripisom »Plačilna institucija – poročilo o obsegu«, in sicer za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta pa do 28. februarja naslednjega leta. Pošiljanje teh podatkov ni potrebno, kadar jih plačilna institucija Banki Slovenije poroča na polletni ravni ali pogosteje na podlagi drugih predpisov.
 
Izredna poročila
Plačilna institucija mora v skladu z določili 34. člena ZPlaSS nemudoma obvestiti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje plačilnih storitev, ki so opredeljeni v 30. členu ZPlaSS, ter o spremembi oseb, ki so s plačilno institucijo v razmerju tesne povezanosti, ali o spremembah v teh razmerjih. K temu obvestilu mora priložiti ustrezno dokumentacijo.
 
186. člen ZPlaSS določa, da mora plačilna institucija na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije. Poročila in informacije lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov poslovodstva plačilne institucije in oseb, ki so v plačilni instituciji neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi s plačilnimi storitvami, in od zaposlenih v plačilni instituciji. Osebe informacije posredujejo v obliki pisnega poročila ali tako, da podajo ustno izjavo.

 

BANKA SLOVENIJE
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 4719 565
Faks: 01 4719 725

E-pošta za splošne informacije o plačilnih institucijah in družbah za izdajo elektronskega denarja: placilne.institucije@bsi.si

E-pošta za obvestila pristojnih organov v zvezi s plačilnimi institucijami in družbami za izdajo elektronskega denarja: passport.paymentinstitutions@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti