Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Register družb za izdajo elektronskega denarja

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja  > Poročanje družb za izdajo elektronskega denarja

Poročanje družb za izdajo elektronskega denarja

Poročanje in obveščanje (hibridnih) družb za izdajo elektronskega denarja
 
Družbe za izdajo elektronskega denarja (vključno s hibridnimi družbami za izdajo elektronskega denarja in družbami za izdajo elektronskega denarja z opustitvijo) morajo na podlagi Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12) in relevantnih podzakonskih aktov Banki Slovenije redno in izredno poročati o naslednjih vsebinah svojega poslovanja:
 
Redna poročila
Družba za izdajo elektronskega denarja mora ob smiselni uporabi 57. člena ZPlaSS redno izračunavati višino kapitalske zahteve in višino kapitala ter o tem in o podatkih, ki so podlaga za izračune, redno poročati Banki Slovenije. Podrobnejša pravila glede izračuna in poročanja o kapitalski zahtevi in kapitalu so opisana v Sklepu o kapitalu plačilnih institucij (Uradni list RS, št. 73/09 in 32/11).
 
V skladu s 64. členom ZPlaSS mora družba za izdajo elektronskega denarja Banki Slovenije najkasneje v dveh mesecih po koncu poslovnega leta predložiti nerevidirane računovodske izkaze za preteklo poslovno leto. Hibridna družba za izdajo elektronskega denarja mora v tem roku Banki Slovenije predložiti tudi ločene računovodske informacije iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z opravljanjem plačilnih storitev.
 
Če je družba za izdajo elektronskega denarja zavezana k revidiranju, mora Banki Slovenije v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kakor v šestih mesecih po koncu poslovnega leta, predložiti:
1.   letno poročilo in
2.   revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila z vsebino, kakor je določena v zakonu, ki ureja gospodarske družbe, vključno z mnenjem revizorja o ločenih računovodskih informacijah iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja (za hibridne družbe).
Družbe za izdajo elektronskega denarja so v skladu s 7. odstavkom 3a. člena Sklepa o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 78/09 in 32/11) za namen izračuna deleža elektronskega denarja v obtoku dolžne Banki Slovenije poročati polletne podatke o povprečnem znesku elektronskega denarja v obtoku. Te podatke so dolžne poslati pisno, s pripisom »Družba za izdajo elektronskega denarja – poročilo o obsegu«, in sicer za prvo polletje koledarskega leta do 31. avgusta v tekočem letu, za drugo polletje koledarskega leta pa do 28. februarja naslednjega leta. Pošiljanje teh podatkov ni potrebno, kadar jih družba za izdajo elektronskega denarja Banki Slovenije poroča na polletni ravni ali pogosteje na podlagi drugih predpisov.
 
Izredna poročila
Družba za izdajo elektronskega denarja mora v skladu z določili 34. člena ZPlaSS nemudoma obvestiti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za opravljanje storitev izdajanja elektronskega denarja, ki so opredeljeni v 30. členu ZPlaSS, ter o spremembi oseb, ki so z družbo za izdajo elektronskega denarja v razmerju tesne povezanosti, ali o spremembah v teh razmerjih. K temu obvestilu mora priložiti ustrezno dokumentacijo.
 
186. člen ZPlaSS določa, da mora družba za izdajo elektronskega denarja na zahtevo Banke Slovenije posredovati poročila in informacije o vseh zadevah, pomembnih za opravljanje nadzora oziroma izvrševanje drugih pristojnosti in nalog Banke Slovenije. Poročila in informacije lahko Banka Slovenije zahteva tudi od članov poslovodstva družb za izdajo elektronskega denarja in oseb, ki so v družbi za izdajo elektronskega denarja neposredno odgovorne za vodenje poslov v zvezi z izdajanjem elektronskega denarja, in od zaposlenih v družbi za izdajo elektronskega denarja. Osebe informacije posredujejo v obliki pisnega poročila ali tako, da podajo ustno izjavo.

BANKA SLOVENIJE
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 4719 565
Faks: 01 4719 725

E-pošta za splošne informacije o plačilnih institucijah in družbah za izdajo elektronskega denarja: placilne.institucije@bsi.si

E-pošta za obvestila pristojnih organov v zvezi s plačilnimi institucijami in družbami za izdajo elektronskega denarja: passport.paymentinstitutions@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti