Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Periodične publikacije BS

Raziskave / Avtorski prispevki

Druge publikacije BS

Publikacije ECB/EU

Publikacije skladov za reševanje bank in za jamstvo vlog

Publikacije NSP

Publikacije OFS

Izobraževalna gradiva

Nagrajena dela študentov

Nekdanje publikacije BS

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Publikacije  > Nagrajena dela študentov  

Nagrajena dela študentov

2016

Naslov magistrskega ali doktorskega dela

Avtor

PDF datoteke

Banka kot upnik v izvršilnem postopku

Mateja Gradišar Stijepić

magistrsko delo

Vpliv uporabljenih statističnih metod na model verjetnosti neplačila: primer poslovne banke

David Andrejc

magistrsko delo

Ocenjevanje izgube ob naplačilu z odločitvenim drevesom

Špela Kern

magistrsko delo

Ekonometrična analiza vrednotenja bivalnih nepremičnin v Sloveniji

Peter Korenčan

magistrsko delo

Fiskalna politika v razmerah likvidnostne pasti: DSGE pristop

Jan Radovan

magistrsko delo

Vpliv kolektivne dinamike odločanja na proces upravljanja s tveganji v bankah

Živa Jezernik

 doktorsko delo

The Impact of the fiscal policy transmisson mechanism on economic activity

Jernej Mencinger

doktorsko delo
Credit risk and the business cycle  Matjaž Volk  doktorsko delo

2015

Naslov magistrskega ali doktorskega dela

Avtor

PDF datoteke

Povezanost strukture kapitala in propadanja slovenskih podjetij: primer predelovalne in gradbene dejavnosti

Boštjan Zrim

magistrsko delo

Measuring systemic risk in banking: the case of the Eurozone

Niko Čičak

magistrsko delo

IRB bonitetni model za slovensko prebivalstvo

Jasmina Kolar

magistrsko delo

The Short-Term Effect Of Economic Releases On The Exchange Rate Movements

Matej Ojsteršek

magistrsko delo

Transformacija proporcionalnega hazarda

Blaž Rugelj

magistrsko delo

Proučevanje zvez med finančnimi kazalniki in uvedbo insolvenčnega postopka

Denis Juričič

 doktorsko delo

Empirična analiza zasebnega kapitala: uspešnost poslovanja, izbira investicij in cena agentov plasiranja

Marko Rikato

doktorsko delo
     

2014

Naslov zaključnega dela
Avtor
PDF datoteke
Medčasovni potrošni model vrednotenja cen premoženja – empirični testi
Renato Božič
Aplikacije teorije ekstremnih vrednosti na donosih delnice izbranega podjetja
Petra Čepon
Vpliv fiskalnih pravil na javnofinančno (ne)disciplino držav evroobmočja
Matevž Meze
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic ter varstvo upnikov in delničarjev
Janez Vončina
Empirična analiza prenosa povpraševalnih šokov
Robert Zorko

2013

Naslov zaključnega dela
Avtor
PDF datoteke
Bonitetne agencije in kriza evra
Neža Berlan
Basel III kot simptom nove finančne krize in alternative sedanji regulaciji bančnega in monetarnega sistema
Urban Koštomaj
Analiza ukrepov Evropske centralne banke v času finančne in dolžniške krize
Jernej Gregorič
Empirična analiza verjetnosti unovčenja bančnih garancij
Danijela Jaćimović
Optimizacija enodimenzionalnega razreza po skupinah Mihael Cesar Doktorsko delo
Kazenskopravno varstvo poštenja v poslovnem prometu Helena Devetak Doktorsko delo
Simulating portfolios by using models of social networks Matjaž Steinbacher Doktorsko delo

2012

Naslov diplomskega dela 
Avtor 
PDF datoteke 
Naftni šoki v dinamičnem stohastičnem modelu splošnega ravnotežja
Andrej Kuštrin
Dinamični stohastični model splošnega ravnotežja z naftnimi šoki
Črt Lenarčič
Javni dolg in gospodarska rast s primerom izbranih držav EU in OECD
Iris Štraus
Do central banks react to stock prices? An estimation of central banks' reaction function by the generalized method of moments
Srečko Zimic

2011

Naslov diplomskega dela 
Avtor 
PDF datoteke 
Učinek sprememb kapitalske regulative za bančni sektor v evroobmočju
Živa Jovanovič
Vpliv svetovnih cen hrane na inflacijo: primera Slovenije in Združenega kraljestva
Matic Petriček
Sistem senčnega bančništva in stabilnost finančnega sistema
Nejc Smrdel
Zanesljivost VaR modelov v izjemnih okoliščinah
Matjaž Žunko
Razkritja informacij o (po) odsekih v letnih poročilih slovenskih velikih družb
Daniel Zdolšek

2010

Naslov diplomskega dela  Avtor  PDF datoteke 
Empirična analiza prisotnosti bid rigginga pri javnih razpisih za izgradnjo slovenskega avtocestnega omrežja Kadunc Martina Diplomsko delo
Phillipsova krivulja in njeno ocenjevanje Koren Jernej Diplomsko delo
Vpliv cene nafte na inflacijo v Sloveniji in Avstriji Kunčič Aljaž Diplomsko delo
Popravki
Bonitetne agencije in finančna kriza Oblak Karla Diplomsko delo
Empirična analiza volatilnosti borznih donosov Sivec Vasja Diplomsko delo
Multifaktorski model kreditnega tveganja bančnega portfelja Soršak Sandra Diplomsko delo
Vloga bank na kapitalskem trgu v Sloveniji Vehovec Rok Diplomsko delo

2009

Naslov diplomskega dela  Avtor  PDF datoteke 
Razvoj normativnih osnov bančništva samostojne Slovenije Nina Kranjec Diplomsko delo
Analiza vpliva produktivnosti na cene delnic v Sloveniji Tjaša Logaj Diplomsko delo
Analiza vpliva skupne valute na trgovino držav članic evroobmočja Matevž Meze Diplomsko delo
Prehajanje obrestnih mer v ZDA Simon Savšek Diplomsko delo
Vpliv značilnosti podjetja in podjetnika na financiranje majhnih podjetij: strukturni model Alenka Slavec Diplomsko delo
Direktiva o trgih finančnih inštrumentov, njena implementacija v slovenski pravni red ter izvajanje v praksi Mitja Širaj Diplomsko delo
Napovedovanje borznih donosov v znamenju bika in medveda Matjaž Volk Diplomsko delo

2008

Naslov diplomskega dela  Avtor  PDF datoteke 
Institucionalne determinante vpliva mednarodne finančne integracije na rast Tadeja Gračner Diplomsko delo
Računovodenje valutnih in obrestnih zamenjav v centralnih bankah evrosistema Luka Kocina Diplomsko delo
Vpliv mednarodne bančne konsolidacije na učinkovitost poslovanja prevzetih bank Luka Konič Diplomsko delo
Dejavniki kreditnega razmika v ameriški finančni krizi 2007 Ksenija Rupnik Diplomsko delo
Napovedovanje stečajev podjetij z logit modelom in diskriminantno analizo Matjaž Širca Diplomsko delo
Enotno območje plačil v evrih (SEPA) in Slovenija Amina Osmičević Diplomsko delo
Listinjenje v slovenskem pravnem sistemu Simon Žgavec Diplomsko delo

2007

Naslov diplomskega dela  Avtor  PDF datoteke 
Zavarovalna pogodba v slovenski pravni ureditvi in pravnih virih EU Nina Grižonič Diplomsko delo
Vpliv ukrepov po vladnem programu iz 2005 in 2006 na poslovanje institucij finančnega sektorja Jana Knez Diplomsko delo
Basel II in CAD 3-vloga regulatornega nadzora Lukman Anja Diplomsko delo
Exspected loss calculation in banking industry: factors determing loss-given default ( v angleškem jeziku s povzetkom v slovenščini) Jure Pojšak Diplomsko delo
Vpliv vstopa v Evropsko unijo in mehanizem ERM II na mednarodno menjavo novih članic Stanković Tamara Diplomsko delo
Vpliv uvedbe evra na fleksibilnost cen v Evro območju Špiljak Lea Diplomsko delo
Identifikacija vrste revizijskega mnenja z uporabo računovodskih kazalnikov Zdolšek Daniel Diplomsko delo

2006

Naslov diplomskega dela  Avtor  PDF datoteke 
Denarni tok in investicije podjetij Andreja Bandelj Diplomsko delo
Razvoj, primerjava in novejše smernice pri vzajemnih skladih v ZDA, Evropi in Sloveniji Mitja Bertoncelj Diplomsko delo
Analiza uvedbe enotne davčne stopnje v modelu splošnega ravnotežja Katarina Ivas Diplomsko delo
Metodološka vprašanja spremljanja javnega dolga v Republiki Sloveniji Andraž Kavalar Diplomsko delo
Odprti investicijski skladi pogodbenega nastanka v Evropski skupnosti Boštjan Koritnik Diplomsko delo
Primernost modelov GARCH za ocenjevanje nestanovitnosti slovenskega kapitalskega trga Tina Mehle Diplomsko delo
Finančne skupine in finančni konglomerati Neža Završnik Diplomsko delo

2005

Naslov diplomskega dela  Avtor  PDF datoteke 
Nova pravila nadzora nad bankami, zavarovalnicami in drugimi finančnimi institucijami Matej Benkovič Diplomsko delo
Vpliv ECB na poslovne cikle Gregor Bukovec Diplomsko delo
Uveljavitev bančnega zavarovalništva Urška Gliha Diplomsko delo
Modeliranje kreditnih tveganj Andreja Kmet Diplomsko delo
Vloga Banke Slovenije v evrosistemu Sebastijan Smodiš Diplomsko delo
Kreditni kanal in empirična analiza denarnega transmisijskega mehanizma v Sloveniji Matjaž Sušec Diplomsko delo
Problematika Ljubljanske banke v slovensko-hrvaških odnosih Aljaž Zupan Diplomsko delo

Fotografije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti