Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

O Nacionalnem svetu za plačila

Sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila

E-novice Nacionalnega sveta za plačila

Gradiva

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nacionalni svet za plačila  > O Nacionalnem svetu za plačila

O Nacionalnem svetu za plačila

Nacionalni svet za plačila (v nadaljevanju: Svet) je 2. julija 2013 s Sklepom o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila ustanovil Svet Banke Slovenije.

Cilj Sveta je podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti njegove prilagoditve spremembam v mednarodnem okolju in ustrezno mesto znotraj enotnega območja plačil v evrih (SEPA).

Ob vzpostavitvi Sveta je Banka Slovenije upoštevala najboljše prakse obravnave vprašanj, povezanih s plačevanjem, v državah članicah Evropske unije, še posebej pa specifike in potrebe slovenskega trga. Tako je Svet v svoji osnovi strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo, njegove odločitve pa služijo kot osnova za delo sodelujočih v Svetu na področju plačil in plačevanja.

Način dela Sveta podrobneje ureja Poslovnik Nacionalnega sveta za plačila.

Znotraj platforme, ki jo omogoča Svet, se srečujeta stran ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajujeta interese, določata prednostne naloge ter razrešujeta morebitna nesoglasja. Banka Slovenije in drugi organi javnih oblasti, po drugi strani, znotraj Sveta izražajo svoja stališča in usmerjajo delovanje trga plačilnih storitev, ob tem pa pridobivajo informacije, ki lahko služijo oblikovanju njihovih lastnih politik ter zastopanju slovenskega trga plačilnih storitev v organih Evropskega sistema centralnih bank in Evropske unije. Široka udeležba v Svetu je nujno potrebna, ker omogoča spodbujanje skupnega razumevanja vprašanj in obravnavo vprašanj, ki ne morejo biti razrešena le s strani enega samega subjekta ali skupine deležnikov.

Področja delovanja in aktivnosti Sveta

Svet deluje na naslednjih področjih:

  • kreditna plačila SEPA; 
  • direktne obremenitve SEPA;
  • kartična plačila;
  • e- in m-plačila;
  • inovacije na področju plačevanja in
  • vprašanja, povezana s plačili (npr. standardi, zlorabe in varnost).

Za doseganje ciljev izvaja Svet naslednje aktivnosti:
(i) Opredelitev prioritet in spodbujanje aktivnosti na področju plačil;
(ii) Določitev splošne strategije razvoja trga plačilnih storitev v Sloveniji, z  identifikacijo in določitvijo prednostnih delovnih nalog;
(iii) Spodbujanje splošnega zavedanja glede ureditev, namenjenih plačevanju, v Sloveniji;
(iv) Izmenjava informacij in izkušenj, s ciljem pridobiti vpogled v trg plačilnih storitev v Sloveniji ter zahteve in pričakovanja udeležencev na njem ter prepoznati kritična vprašanja;
(v) Usklajevanje interesov različnih skupin deležnikov, tudi na način širših posvetovanj, s ciljem doseči oblikovanje skupnih stališč;
(vi) Opredelitev in sporočanje skupnih stališč s področja sodelovanja na področju plačilnih storitev v Sloveniji;
(vii) Spremljanje izvajanja splošne strategije in izbranih prednostnih nalog;

(viii) Zagotavljanje mandatov (morebitnim) (delovnim) skupinam pod okriljem Sveta;
(ix) Oblikovanje priporočil za nadaljnji razvoj plačilnih storitev v Sloveniji;
(x) Spodbujanje inovacij in usmerjanje razvoja;
(xi) Razvoj dobrih praks na področju plačevanja ter
(xii) Zgladitev večjih razlik v stališčih ali nesoglasij med deležniki, zastopanimi v Svetu.

Svet se ne ukvarja z vprašanji in ne prevzema nalog, ki sodijo izključno v domeno določene skupine deležnikov na trgu plačilnih storitev oz. jih je mogoče učinkoviteje izvajati znotraj ene skupine deležnikov na trgu plačilnih storitev in ne zahtevajo dialoga in usklajevanja med različnimi skupinami deležnikov (npr. vprašanje medbančnega procesiranja plačil).

Rezultate dela Sveta bo Banka Slovenije lahko upoštevala pri oblikovanju in izvajanju svoje politike na področju plačil in plačevanja, ne bodo pa z njeno vlogo v Svetu v nobenem oziru okrnjeni ali omejeni njena avtonomija, pristojnost in odgovornost na področju plačil in plačevanja, ki izvirajo iz zakonskih podlag njenega delovanja. Nasprotno, vzpostavitev Sveta in predsedovanje njemu, ji omogočata olajšano posvetovanje glede lastnih ukrepov s trgom plačilnih storitev.

Načela delovanja Sveta

Da bi Svet lahko dosegal cilje svojega delovanja, je bilo ob njegovi vzpostavitvi in bo ob njegovem delovanju upoštevanih pet načel, in sicer široke udeležbe, odprtosti in transparentnosti dela, odgovornosti, učinkovitosti ter skladnosti aktivnosti.

Široka udeležba: V Svetu je omogočeno široko sodelovanje, preko zastopanosti vseh deležnikov, (kot uporabniki ali ponudniki) neposredno ali posredno povezanih s plačilnimi storitvami. Udeležba je zato omogočena vsem skupinam deležnikov na trgu plačilnih storitev, ki za sodelovanje v Svetu izkažejo legitimen interes, ob upoštevanju zastopanosti različnih skupin deležnikov. Široka udeležba v Svetu omogoča spodbujanje skupnega razumevanja vprašanj in obravnavo vprašanj, ki ne morejo biti razrešena s strani enega samega subjekta ali skupine deležnikov. Sodelovanje pri oblikovanju stališč Sveta tako ustvarja večje zaupanje v končne rezultate in povečuje odgovornost sodelujočih v Svetu.

Odprtost in transparentnost: Različni deležniki na trgu plačilnih storitev morajo delati na odprt in transparenten način ter aktivno komunicirati o svojih aktivnostih. Deležniki morajo stopiti skupaj z namenom sodelovanja in napredovanja in ne zgolj z namenom, da branijo interese sektorja, ki ga zastopajo.

Ustrezna preglednost dokumentov, dobra usklajevanje in komunikacija ter ustrezen tok informacij morajo podpreti delovanje vseh sodelujočih v Svetu. Zagotovljena mora biti popolna transparentnost pri strateškem načrtovanju in odločanju, z možnostjo deležnikov, da izrazijo stališča interesnih skupin, ki jih predstavljajo.

Odgovornost: Odgovornosti sodelujočih v Svetu morajo biti jasne. Vsak sodelujoči mora sprejeti odgovornost za svoje delo v Svetu, kar vključuje tudi uveljavljanje stališč Sveta med deležniki na trgu plačilnih storitev, ki jih sodelujoči v Svetu zastopa.

Učinkovitost: Aktivnosti morajo biti pravočasne in izvedene tako, da zagotavljajo izpolnitev potrebnega na osnovi jasnih ciljev. Organizacija dela znotraj (morebitnih) delovnih teles Sveta mora biti učinkovita, z jasno razdelitvijo delovnih nalog.

Skladnost: Aktivnosti Sveta morajo biti skladne med seboj in s cilji politike javnih oblasti in interesi širše javnosti.

Upoštevajoč namen vzpostavitve, cilje delovanja Sveta in zgornja načela delovanja, Svet odloča s konsenzom.

Sekretariat NSP
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 471 95 74
Faks: 01 251 55 16
 

E-pošta:
nsp-sekretariat@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti